Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς,που αφορά διενέργεια δημοψηφίσματος για την ιδιωτικοποίηση της Ε.Υ.Α.Θ.Π.Τ.                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                 
Από το πρακτικό της 10/27.05.2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
 
  Αριθμ. Απόφασης  289/2013                                                          
                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
                                                          Πρόταση για τη λήψη απόφασης που αφορά διενέργεια δημοψηφίσματος για την ιδιωτικοποίηση της Ε.Υ.Α.Θ.

    Καλαμαριά, 27.05.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την με αριθ. 20254/22.05.2013 έγγραφη πρόσκληση και το με αριθμ. πρωτ.: 20645/24.05.2013 συμπλήρωμα αυτής, η  οποία και επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερα (34), δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Αγούλα Αγγελική
2.       Αντωνάκης Βικέντιος
3.       Γεωργιάδης Σωτήριος
4.       Ζαμπέτογλου Σταύρος
5.       Ζαχαριάδης Νικόλαος
6.       Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
7.       Θεοδοσίου Πολυχρόνης
8.       Καριπίδης Φίλιππος
9.       Κατικαρίδης Αλέξανδρος
10.   Κογκαλίδου Βασιλική
11.   Μαζουλουκτσής Ιωάννης
12.   Μακαντάσης Ιωάννης
13.   Ματσαρίδης Στυλιανός
14.   Μπαλτατσή – Φοροπούλου Κυριακή
15.   Μπανιώρας Χρήστος
16.   Μύρτσος Γεώργιος
17.   Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
18.   Ξανθόπουλος Χαράλαμπος
19.   Παναγιωτίδης Μιχαήλ
20.   Παπαδοπούλου Ελεονώρα
21.   Παπουτσίδης Θεόδωρος
22.   Παυλίδου – Πίτη Ελπίδα
23.   Πενόπουλος Ιωάννης
24.   Περσίδης Αβραάμ
25.   Πετκάκης Σωκράτης
26.   Σαρηγιάννης Δημοσθένης
27.   Τελίδης Γεώργιος
28.   Τζοβάνης Δημήτριος
29.   Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
30.   Τσαπακίδου Αγγελική
31.   Τσαπικίδου Αικατερίνη
32.   Φωτόπουλος Στυλιανός
33.   Χαραλαμπίδης Ιωάννης
34.   Χατζηκωστή Μαρία –Αγγελική

1.       Αμπατζίδης Ματθαίος
2.       Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
3.       Δαρδαμανέλης Ιωάννης
4.       Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.       Μουράτης Στέφανος
6.       Παυλίδης Ιωάννης
7.       Φακίρη Αναστασία

·      Οι Δ.Σ. κ. κ. Α. Κατικαρίδης, Π. Θεοδοσίου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Πενόπουλος, Κ. Μπαλτατσή και Θ. Παπουτσίδης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.

·      Ο Δ.Σ. κ. Ι. Χαραλαμπίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε ως πρώτο.

·      Ο Δ.Σ. κ. Γ. Μύρτσος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε ως πρώτο.

·      Οι Δ.Σ. κ. κ.  Ι. Πενόπουλος και Α. Περσίδης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·        Οι Δ.Σ. κ. κ. Α. Τσαπακίδου, Ι. Χαραλαμπίδης και Ε. Παυλίδου – Πίτη  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 9ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·        Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου έως και του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·        Ο Δ.Σ. κ. Ν. Ζαχαριάδης αποχώρησε πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·        Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·        Ο Δ.Σ. κ. Δ. Τζοβάνης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.


Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου.
Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 18491/13.05.2013 εισήγηση του Επικεφαλή της παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδη,  η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Είναι γνωστές οι επικίνδυνες εξελίξεις όσον αφορά την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού όπως είναι το νερό, με την εκποίηση του 51% της ΕΥΑΘ,τη στιγμή που μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι και το Βερολίνο, ανακτούν τη διαχείριση της ύδρευσης τους από τις ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες την είχαν παραχωρήσει.

Η διεθνής στροφή στη δημόσια διαχείριση του νερού στηρίζεται:

α. στον κοινωνικό ρόλο του νερού, που δεν είναι ένα ακόμη εμπόρευμα ή μια χρηματιστηριακή αξία προς απόδοση κέρδους, αλλά ένα απαραίτητο για τη ζωή φυσικό αγαθό, στο οποίο όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και ιδιαίτερα οι ασθενείς και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

      β. στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων, που συνοδεύτηκε από :
•Μηδενικές επενδύσεις και μη συντήρηση των υποδομών
•Αύξηση της τιμής του νερού από 2 έως και 7 φορές
•Μειώσεις προσωπικού με χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες
•Εξάντληση των αποθεμάτων από την υπερεκμετάλλευση
• Εξάρτηση και εκβιασμός των πόλεων από τον ιδιοκτήτη της υπηρεσίας ύδρευσης.

        Λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη του πόσιμου νερού, αλλά και τη σύνδεση της ύδρευσης και της αποχέτευσης με τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η διαχείριση του νερού να είναι δημόσια, κοινωφελής και διαφανής και να μην εξαρτάται από το κριτήριο της μεγιστοποίησης του κέρδους.
      Για όλους αυτούς τους λόγους διαφωνούμε με την πώληση της ΕΥΑΘ μέσω ΤΑΙΠΕΔ που υλοποιεί η κυβέρνηση και υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Συντονιστικού Πολιτών και Φορέων της Θεσσαλονίκης «SOSΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ» για να παραμείνει το νερό κοινωνικό αγαθό!
       Προς τιμήν του το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς έλαβε δυο φορές ομόφωνες αποφάσεις κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.
Ήδη μέχρι σήμερα πολλοί δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος (Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών,  Αμπελοκήπων, Θέρμης, Πυλαίας-Xορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας)  έχουν αποφασίσει τη διενέργεια δημοψηφίσματος με σκοπό την αποφυγή της πώλησης του νερού.
Επειδή το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού αφορά όλους μας, καλούμε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, να αποφασίσει τη διενέργεια δημοψηφίσματος καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται, (ενημέρωση, ενίσχυση μιας ευρείας επιτροπής στήριξης του δημοψηφίσματος, κ.λ.π.), για να μπορέσουν οι πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους και να προστατέψουν ένα αγαθό ζωτικής σημασίας που τους ανήκει.


      Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.


Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ αυτού ψήφισαν 31   Δ.Σ., κατά ψήφισε 1  Δ.Σ.
Ο Δ.Σ της μειοψηφίας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καλαμαριάς» κ. Β. Αντωνάκης καταψήφισε το θέμα επειδή δεν συμφωνεί με το πλαίσιο της εισήγησης, διότι πουθενά δεν φαίνεται ξεκάθαρα η βούληση της Διοίκησης του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου να συμβάλει στην ενεργοποίηση του λαού της Καλαμαριάς ώστε με την πάλη του να κατοχυρώσει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα και την ΕΥΑΘ 100% στο Ελληνικό Δημόσιο. Θεωρεί ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να οργανωθεί η λαϊκή αντίσταση απέναντι στις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθούν την εμπορευματοποίηση του νερού είτε μέσω μονοπωλιακών ομίλων, είτε μέσω δημοτικών ή κρατικο-μονοπωλιακών επιχειρήσεων, που λειτουργούν σήμερα ως μεσάζοντες για να ενισχύουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Η εφαρμογή της Ευρωενωσιακής Οδηγίας 2000/60ΕΚ, επιφυλάσσει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις στη διαχείριση και εκμετάλλευση του νερού, υδρόμετρα για τους αγρότες, αλλά και νέες αυξήσεις και χαράτσια στην τιμή του νερού ύδρευσης και στα τέλη αποχέτευσης, με πρόσχημα τη λειψυδρία και τις κλιματικές αλλαγές. Βασικός άξονας της Οδηγίας αυτής, που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το νόμο 2199/2003 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, είναι «κοινωνικό και οικονομικό αγαθό» και κατ' επέκταση έχει οικονομική αξία σε όλες τις ανταγωνιστικές του χρήσεις. Επομένως το νερό θα πρέπει να τιμολογείται ως εμπόρευμα με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ή «ο χρήστης πληρώνει», όχι μόνο για το κόστος που απαιτείται για τη χρησιμοποίησή του, αλλά και για το κόστος ανάκτησής του. Είναι λοιπόν μέγιστη υποκρισία, οι δημοτικές αρχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, που προωθούν και εφαρμόζουν στους Δήμους τους όλες τις αντιλαϊκές – αντεργατικές πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων των δημοτικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, να θέλουν να δείξουν ένα «φιλολαϊκό προφίλ», προβάλλοντας ένα δημοψήφισμα με μόνο αίτημα γενικά «την μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ» παραβλέποντας το γεγονός ότι η ΕΥΑΘ είναι ήδη ΑΕ και  ενταγμένη στο χρηματιστήριο ενώ ταυτόχρονα δεν συνδέεται το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δημοψηφίσματος με την ανάγκη για ΕΥΑΘ 100% στο Ελληνικό Δημόσιο. Θεωρεί πως η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του νερού θα μπορεί να κατοχυρώνει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Θα μπορεί να διασφαλίζει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αφού θα έχει ξεριζωθεί ο ανταγωνισμός των χρήσεων και της αξιοποίησης του νερού με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και θα αξιοποιηθεί το τεράστιο πλεονέκτημα του κεντρικού σχεδιασμού της κοινωνικοποιημένης παραγωγής. Ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας θα υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, η οποία θα αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

     To Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1.    Την εισήγηση του  Επικεφαλή της παράταξης «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    με  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με 31 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά )

1.         Τη διενέργεια δημοψηφίσματος με ερώτημα «Συμφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ», σε συντονισμό με τους υπόλοιπους ΟΤΑ του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης .

2.        Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία right2water, την αναρτούμε στην ιστοσελίδα του δήμου και στηρίζουμε τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από τους πολίτες .

3.           Προωθούμε την απόφαση του δήμου στα ΜΜΕ .

4.        Ενισχύουμε δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης με παραγωγή/αναπαραγωγή υλικού (αφισέτες, flyer).
5.          Ενισχύουμε την δράση μιας ευρείας επιτροπής ενημέρωσης, στήριξης και συμμετοχής στο δημοψήφισμα που θα αποτελείται από τοπικούς φορείς, εργαζόμενους του δήμου και πολίτες.

6.           Επαναλαμβάνουμε και καθιστούμε σαφή τη διάθεση και απόφασή μας να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΑΘ.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 289/2013
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
             Πιστό Απόσπασμα
          Καλαμαριά 28/05/2013                                        
       Η ΕΙΔΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΤΣΑΟΥΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: