Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008

Για όλα φταίει η "κερδοσκοπία";

Του Σπύρου Λαπατσιώρα και του Γιάννη Μηλιού

Σε πολλά από όσα έχουν γραφτεί, το τελευταίο διάστημα, ως αιτία της κρίσης
θεωρείται η (αχαλίνωτη) κερδοσκοπία των τραπεζών. Ωστόσο, η κατανόηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης ως μιας κατάστασης που γεννήθηκε από την κερδοσκοπία των τραπεζών μάς εμποδίζει να καταλάβουμε τη μορφή που πήρε και τη σημασία της κρίσης. Εξάλλου, κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι "κερδοσκοπική", κάθε "προκαταβολή" κεφαλαίου έχει ως σκοπό το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ η επιλογή της μιας ή της άλλης σφαίρας οικονομικής δραστηριότητας είναι απλώς το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει συστημικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι προήλθε από και έπληξε τα ίδια τα στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει στον πυρήνα του μία απλή ιδέα: αντί τα κράτη και οι επιχειρήσεις να δανείζονται από τις τράπεζες για να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους, να δανείζονται άμεσα από όποιον επιθυμεί να τους χρηματοδοτήσει. Ποιος μπορεί να επιθυμεί; Άλλες επιχειρήσεις, άλλα άτομα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών ταμείων και άλλων μη τραπεζικών (παραδοσιακών) μορφών.
Για να καταργηθούν οι μεσάζοντες (δηλαδή οι τράπεζες), απαιτείται οι υποψήφιοι χρηματοδότες να έχουν προσδοκίες κέρδους και εγγυήσεις ότι δεν θα χάσουν μέρος ή το σύνολο των χρημάτων τους, δηλαδή εγγυήσεις για την πιστωτική αξιοπιστία των δανειζομένων επιχειρήσεων και κρατών. Απαιτούνται δηλαδή τρία στοιχεία: Πρώτον, ένας μηχανισμός έκδοσης τίτλων, δηλαδή συμβολαίων στη βάση των οποίων κατοχυρώνονται απαιτήσεις σε μία μελλοντική χρηματοροή• δεύτερον, ένας μηχανισμός εγγύησης και πιστωτικής αξιολόγησης αυτών των τίτλων, δηλαδή το κατά πόσο μπορούν βάσιμα να ελπίζουν ότι θα λάβουν αυτή τη χρηματοροή• και, τρίτον, ένας μηχανισμός διασφάλισης της χρηματοροής. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η "βιομηχανία" τιτλοποιήσεων. Ο δεύτερος είναι πιο ευρύς. Σημαντικό τμήμα του αποτελούν οι οργανισμοί πιστωτικής αξιολόγησης, εταιρείες οι οποίες μέσω κατάλληλης έρευνας και μέτρησης παρέχουν δείκτες, όπως ΑΑΑ ή ΒΒΒ, που προειδοποιούν για το πόσο μεγάλο κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων φέρει ένας τίτλος. Προφανώς, όσο πιο επικίνδυνο είναι ένα δάνειο με το οποίο βαρύνεται κάποιος τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα απαιτεί κανείς για να τον χρηματοδοτήσει, ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο να υποστεί απώλειες. Ο τρίτος αναπτύσσει τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, δηλαδή τεχνικές ώστε να μην "έχεις όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι". Ταυτόχρονα, αποτελεί και αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρείες (ασφάλιση των τίτλων έναντι πιστωτικών κινδύνων).
Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, απαιτείται η κατάλληλη οργάνωση των χρηματιστηρίων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την έκδοση, διαχείριση και αγοραπωλησία των τίτλων. Επίσης, ευνόητα, για να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο απαιτείται η κατάργηση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ των κρατών. Γενικά, απαιτείται ο συλλογικός κεφαλαιοκράτης (το κράτος), να οργανώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με βάση αυτές τις (διεθνείς) αρχές και να εγγυάται με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και πολιτικές την απρόσκοπτη λειτουργία του και αναπαραγωγή του. Τέλος, για να λειτουργήσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτείται η ύπαρξη πληθώρας κεφαλαίων τα οποία θα επιθυμούν να δανείσουν, να αγοράσουν τίτλους. Θα πρέπει να αποκτήσει αυτή η διεθνής του κεφαλαίου "βάθος" -- λ.χ. με την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων ή με τη χαλάρωση των περιορισμών για τη συμμετοχή τους στις διεθνείς χρηματαγορές.
Υπόβαθρο αυτής της ιδέας και των απαιτήσεών της είναι πως: "Οι αγορές γνωρίζουν καλύτερα ποιον πρέπει να χρηματοδοτήσουν" και "οι αγορές αυτορυθμίζονται".
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν αναδύθηκε διαμιάς έτοιμος και πλήρης. Υπήρξε μια μακρά συγκρότηση που αρχίζει και παίρνει τη μορφή που περιγράψαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1970-αρχές του 1980 με την ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερο πλαίσιο ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. Εκτός από τα σημάδια που άφησε ο χρόνος (την προσαρμογή του στις αποτυχίες και στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον) απέκτησε και μια χωρική διάρθρωση. Για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την ιστορικότητα συγκρότησης όσο και με τη διάρθρωση του πλέγματος των διεθνών σχέσεων, οι ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό η Βρετανία αποτέλεσαν κέντρα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σφαίρας από τα οποία διαχέονταν εργαλεία, καινοτομίες, μορφές οργάνωσης στο υπόλοιπο διεθνές σύστημα και φυσικά αποτελούν δέκτες χρηματοροών από το διεθνές σύστημα.
Η συνέργεια αυτής της ρύθμισης της καπιταλιστικής χρηματοδότησης μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα είχε αποτελέσματα. Περιοριζόμενοι σε ό,τι μας ενδιαφέρει σημειώνουμε:
α) Συγκροτήθηκε μια "Διεθνής του κεφαλαίου", στην αναζήτηση της διασφαλισμένης απόδοσης και της αυτο-αξιοποίησης του χρήματος, τα μέλη της οποίας επιδίδονται στο να εξερευνούν τον χάρτη των αποδόσεων ανά τη Γη.
β) Επιταχύνθηκε η κίνηση και ο ανταγωνισμός των κεφαλαίων στην αναζήτηση κερδοφόρων τοποθετήσεων. Σε σχέση με αυτό, η Διεθνής του κεφαλαίου λειτουργεί ως μηχανισμός πειθάρχησης: οι κερδοφόρες τοποθετήσεις κεφαλαίου επιβραβεύονται γρήγορα, ενώ αυτές που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη τιμωρούνται επίσης γρήγορα (και φυσικά η πειθάρχηση αφορά και τις οικονομικές πολιτικές κρατών).
γ) Επέδρασε στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Η στοίχιση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις των χρηματαγορών, μαζί με άλλα στοιχεία του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, συντελεί στην υποβάθμιση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων, τόσο για τους όρους εργασίας όσο και στο επίπεδο της διανομής. Η στασιμότητα των μισθών, η αύξηση των ανισοτήτων, η αυξημένη ισχύς του κεφαλαίου έναντι της εργασίας έχουν αναγκαίο στήριγμα τη σημερινή μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τα προηγούμενα αποτελούν και στοιχεία της επιτυχίας του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της εξασφάλισης εξόδου από την κρίση υπερσυσσώρευσης της δεκαετίας του 1970, την ανάκτηση της κερδοφορίας των κεφαλαίων και στη συνέχεια τη διεύρυνσή της καθώς και την ανάπτυξη της εγγενούς τάσης διεθνοποίησης του καπιταλισμού.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ως παραγωγός της κρίσης

Η έκδοση τίτλων στη βάση των subprime (δάνεια που αφορούν δανειολήπτες με μεγαλύτερο "πιστωτικό κίνδυνο" από το "κανονικό", και επομένως έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο, όπως για παράδειγμα εργαζόμενοι που οι όροι εργασίας τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την κανονικότητα της ροής αποπληρωμής) δεν αποτελεί απάτη -- ανεξάρτητα αν αναπτύχθηκαν απάτες στη διαδικασία αυτή.
Η νεοφιλελεύθερη προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε αποτελέσματα και επί των παραδοσιακών τραπεζών. Ο ανταγωνισμός από τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν στον εξωτραπεζικό δανεισμό τις οδήγησε στη διεύρυνση της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. Στη συνέχεια, μέσω των τιτλοποιήσεων, αποδείχτηκε ότι με την ευγενή μεσολάβησή τους και την καταβολή προμηθειών γι' αυτήν μπορεί η Διεθνής του κεφαλαίου να χρηματοδοτεί στέγη, αυτοκίνητα, καταναλωτική πίστη, σπουδές, πιστωτικές κάρτες, δήμους, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.
Για την οργανωτική μορφή που πήρε η τιτλοποίηση χρεών αξίζει να σημειώσουμε: Πρώτον, τη δημιουργία νέων μεσαζόντων με τη μορφή μάλιστα πολύ σημαντικών κόμβων του πλέγματος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και διεθνούς διασύνδεσης• δεύτερον, ότι η παραδοσιακή αντίθεση που καλείται να διαχειριστεί μια τράπεζα, μεταξύ μακροπρόθεσμων δανείων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων μετασχηματίστηκε σε μία εξωτερική σχέση μεταξύ δύο μορφών χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Από τη μια μεριά, εταιρείες, οιονεί θυγατρικές των κόμβων, των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, που διαχειρίζονταν τους τίτλους που συσσώρευαν, από την άλλη, κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν δανείζοντας βραχυπρόθεσμα χρήμα σε αυτές με εχέγγυα τους τίτλους και με στόχο την απόδοση με τη μικρότερη δυνατή ανάληψη κινδύνων.
Μέσω αυτών των δύο στοιχείων της οργανωτικής δομής, εκδηλώθηκε η κρίση σε όλη της την ένταση. Όταν οι τίτλοι των subprime δεν μπορούσαν πλέον να τεθούν ως εχέγγυα λόγω μειωμένης εξασφάλισης που παρείχαν, εφόσον έγινε γνωστό το αυξημένο ποσοστό απλήρωτων δόσεων, η σχέση διερράγη και οι οιονεί μητρικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να καλύψουν τις ζημίες που συσσώρευε η λειτουργία των οιονεί θυγατρικών τους. Αυτό έδωσε το σήμα φυγής όλων προς τις αποδόσεις που ενέχουν όσο μικρότερο κίνδυνο γίνεται.
Ωστόσο, τα σημαντικά στοιχεία βρίσκονται στις άκρες της αλυσίδας τιτλοποίησης. Τα subprime είχαν αποδέκτες. Η στασιμότητα των μισθών αλλά και η ευρύτερη απόσυρση μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης (παιδεία, υγεία, δήμοι, ασφάλεια κ.λπ.), αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων επιταγών, συνεπάγεται τη χρήση του δανεισμού για την κάλυψη των αναγκών. Με άλλα λόγια, το μακροοικονομικό πρόβλημα διαχείρισης της συνολικής ζήτησης, το οποίο δημιουργεί η στασιμότητα των μισθών, καλύφθηκε από την αύξηση του δανεισμού. Το "όνειρο της ιδιόκτητης κατοικίας" αποτέλεσε επίσης στοιχείο για τη συγκρότηση συναίνεσης στο νεοφιλελευθερισμό και του οποίου η πραγμάτωση συστηματικά διερευνήθηκε μέσω των νέων μορφών χρηματοδότησης.
Οι τίτλοι με βάση subprime δάνεια ζητούνταν. Ο μίτος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλάβουμε την επέκταση της πίστης πέραν των ορίων της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής περνά από την πίεση που ασκεί ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό κεφάλαιο, επί ποινή μειωμένης κερδοφορίας, να εξασφαλίσει πρώτη ύλη στο κυνήγι της ασφαλούς απόδοσης και στη σωρευμένη πίεση γι' αυτήν από τη Διεθνή του κεφαλαίου. Αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Πίστης, σε περιόδους πιστωτικής επέκτασης να υποτιμώνται οι κίνδυνοι ενώ σε περιόδους συστολής να υπερτιμώνται.
Τόσο το βάθος της χρηματοπιστωτικής σφαίρας όσο και η διεθνοποίησή της αποτελούν όρους της επιτυχίας του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, αποτελούν όρους για την ισχύ του επιχειρηματία στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας, όρους για την κινητικότητα κεφαλαίων, την επιβράβευση του κέρδους και την τιμωρία της μειωμένης απόδοσης, επομένως όρους για το συντονισμό της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Όμως, η διαδικασία αυτή, που διαπλέκει τις κεφαλαιακές αποδόσεις σε παγκόσμια κλίμακα, πέραν των άλλων που παρατηρήσαμε, αποτελεί ταυτόχρονα και όρο αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λόγω του συντονισμού των διακυμάνσεων τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.
Γι' αυτό ο χαρακτήρας της κρίσης είναι συστημικός. Προήλθε από τα στοιχεία που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του. Έπληξε τα στοιχεία του, εργαλεία, μεθόδους, πρακτικές λειτουργίας του και ταυτόχρονα όλους τους κόμβους της χρηματοπιστωτικής σφαίρας, σε διεθνή έκταση. Έπληξε το κέντρο του υποδείγματος (ΗΠΑ, Βρετανία) και τη δυνατότητα του συλλογικού κεφαλαιοκράτη να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Η "πιστωτική ασφυξία" που προέκυψε είναι εξ ορισμού κρίση της "πραγματικής οικονομίας".
Το ερώτημα που σήμερα τίθεται είναι το ακόλουθο: Μπορεί να υπάρξει μια νέα, αποτελεσματική ρύθμιση του συστήματος; Κάθε απόπειρα ρύθμισης σημαίνει ανακατανομή ισχύος και πιθανότατα ακύρωση λειτουργιών. Όσο οι δυνάμεις της εργασίας δεν παρεμβαίνουν στην κατεύθυνση του να αμφισβητήσουν την κεφαλαιακή σχέση και τη λογική του κέρδους, οι όροι συγκρότησης της Διεθνούς του κεφαλαίου και η αντιμετώπιση του κόσμου της εργασίας ως της μεταβλητής που φέρει το βάρος των προσαρμογών και των αναγκών της, ως χώρου εξερεύνησης και διεύρυνσης των σφαιρών αξιοποίησης του κεφαλαίου, αποτελούν απαράβατους όρους κάθε νέας ρύθμισης, με βάση τη σημερινή συντριπτική ταξική κυριαρχία του κεφαλαίου.


Ο Σπύρος Λαπατσιώρας και ο Γιάννης Μηλιός είναι μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού "Θέσεις"

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ


Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων είναι πια τεράστιο και ταλανίζει όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Ένα πρόβλημα σύνθετο, ιδιόμορφο με πολλές επιπτώσεις στην δομή της και πολύ φοβόμαστε και στην εξέλιξή της.

Η πρόληψη, η διαδικασία της απεξάρτησης και τέλος η επανένταξη, είναι οι επιμέρους παράμετροι, κάθε ένας με το ειδικό του βάρος που οριοθετούν την οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος συνολικά. Είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολύ προσπάθεια, είναι δεδομένο ότι η οικονομική συνιστώσα θα αποτελέσει τροχοπέδη, οι φορείς θα έχουν αντικρουόμενες και συχνά διιστάμενες απόψεις. Πολλοί σηκώνουν ήδη τα χέρια τους ψηλά. Και όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, καθημερινά εμπλέκονται σ΄ ένα φαύλο κύκλο με δεδομένη πορεία.

Το περιοδικό ΑΥΛΑΙΑ είναι ένας φορέας πολιτισμού της καθημερινότητας που βίωσε το πρόβλημα στην τραγικότερη διάστασή του. Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου είναι πάντα μια συγκλονιστική εμπειρία. Μια εμπειρία που επανατοποθετεί τις προτεραιότητες και επαναχαράζει την διαδρομή.

Έχουμε αποφασίσει ότι ο εφησυχασμός δεν μπορεί να είναι στάση ζωής.

Πρέπει να κινητοποιηθούμε, να δώσουμε μάχες, να υιοθετήσουμε καινούργιες πρακτικές στις αντιλήψεις και αυτές να τις κοινωνήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να συμβάλλουμε λίγο ή πολύ στην μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ενός κόσμου που είτε προσπαθεί να εξορκίσει το κακό, είτε στρουθοκαμηλίζει πιστεύοντας ότι αυτό το «κακό» δεν θα χτυπήσει και την δική του πόρτα.

Στα πλαίσια αυτά την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στην Καλαμαριά προχωράμε στην διοργάνωση μιας ημερίδας που απευθύνεται σ΄ όλους εκείνους που επιθυμούν να πληροφορηθούν ότι υπάρχει σχετικά με την απεξάρτηση, την αντιμετώπιση της, τα προγράμματα και την φιλοσοφία τους, τις μεθοδολογίες, τις παραμέτρους της παρεμβατικότητας εξαιτίας της χρήσης των ουσιών, την θέση των θεσμικών φορέων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

ώρα 11:00-14:00 Θέμα: «Απεξάρτηση: Μύθοι και πραγματικότητα».

Ομιλητές :

Ματθαίος Τσούγκας: Αν. καθηγητής ιατροδικαστικής, Ιατρική σχολή Α.Π.Θ

Μανώλης Λαμτσίδης: Πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κων/νος Γασγαλίδης : Ψυχίατρος- συντονιστής υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Β. Ελλάδος

Παναγιώτης Γεωργάκας: Επιστημονικός υπεύθυνος του Π.Ε.Θ.Ε.Α «ΑΡΓΩ»

Φαίδων Καλοτεράκης: Ειδικός βοηθός- διευθυντής Κ.Θ.Ε.Α

Σωτήρης Λαΐνάς: Υπ’ διδάκτορας ψυχολογίας Α.Π.Θ- Υπεύθυνος Π.Π.Α

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής Δημοσιών σχέσεων των Ν.Α

ώρα 18:00-21:00 Θέμα: «Επί των τύπων των ήλων».

Βιωματικές αφηγήσεις νέων ανθρώπων που είχανε την δύναμη να πολεμήσουν….και να κερδίσουν την μάχη να κερδίσουν τη ζωή.

Στη διάρκεια της ημερίδας στο φουαγιέ του θεάτρου θα υπάρξει έκθεση υλικού από τα αρχεία του περιοδικού ΑΥΛΑΙΑ σχετικά με το θέμα.

Με δεδομένη την ευαισθησία σας στο παραπάνω θέμα, θα παρακαλούσαμε όπως συμμετέχετε στην ημερίδα με θέμα: «Απεξάρτηση Μύθοι και πραγματικότητα» και να συμβάλλετε έτσι στον γόνιμο προβληματισμό που επιθυμούμε να αναπτυχθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΑΙΝΑ ΑΣΠΑ ΤΗΛ: 2310-414408 ΚΙΝ: 6947-307551.

Θεσσαλονίκη Ριζούντος 58, Τ.Κ.551 32 Καλαμαριά – Τηλ. 2310 414408/2310 416025 Fax: 2310 414468

e-mai:avlaiateam@gmail.com