Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2008

Για όλα φταίει η "κερδοσκοπία";

Του Σπύρου Λαπατσιώρα και του Γιάννη Μηλιού

Σε πολλά από όσα έχουν γραφτεί, το τελευταίο διάστημα, ως αιτία της κρίσης
θεωρείται η (αχαλίνωτη) κερδοσκοπία των τραπεζών. Ωστόσο, η κατανόηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης ως μιας κατάστασης που γεννήθηκε από την κερδοσκοπία των τραπεζών μάς εμποδίζει να καταλάβουμε τη μορφή που πήρε και τη σημασία της κρίσης. Εξάλλου, κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι "κερδοσκοπική", κάθε "προκαταβολή" κεφαλαίου έχει ως σκοπό το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ η επιλογή της μιας ή της άλλης σφαίρας οικονομικής δραστηριότητας είναι απλώς το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει συστημικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι προήλθε από και έπληξε τα ίδια τα στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει στον πυρήνα του μία απλή ιδέα: αντί τα κράτη και οι επιχειρήσεις να δανείζονται από τις τράπεζες για να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους, να δανείζονται άμεσα από όποιον επιθυμεί να τους χρηματοδοτήσει. Ποιος μπορεί να επιθυμεί; Άλλες επιχειρήσεις, άλλα άτομα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών ταμείων και άλλων μη τραπεζικών (παραδοσιακών) μορφών.
Για να καταργηθούν οι μεσάζοντες (δηλαδή οι τράπεζες), απαιτείται οι υποψήφιοι χρηματοδότες να έχουν προσδοκίες κέρδους και εγγυήσεις ότι δεν θα χάσουν μέρος ή το σύνολο των χρημάτων τους, δηλαδή εγγυήσεις για την πιστωτική αξιοπιστία των δανειζομένων επιχειρήσεων και κρατών. Απαιτούνται δηλαδή τρία στοιχεία: Πρώτον, ένας μηχανισμός έκδοσης τίτλων, δηλαδή συμβολαίων στη βάση των οποίων κατοχυρώνονται απαιτήσεις σε μία μελλοντική χρηματοροή• δεύτερον, ένας μηχανισμός εγγύησης και πιστωτικής αξιολόγησης αυτών των τίτλων, δηλαδή το κατά πόσο μπορούν βάσιμα να ελπίζουν ότι θα λάβουν αυτή τη χρηματοροή• και, τρίτον, ένας μηχανισμός διασφάλισης της χρηματοροής. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η "βιομηχανία" τιτλοποιήσεων. Ο δεύτερος είναι πιο ευρύς. Σημαντικό τμήμα του αποτελούν οι οργανισμοί πιστωτικής αξιολόγησης, εταιρείες οι οποίες μέσω κατάλληλης έρευνας και μέτρησης παρέχουν δείκτες, όπως ΑΑΑ ή ΒΒΒ, που προειδοποιούν για το πόσο μεγάλο κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων φέρει ένας τίτλος. Προφανώς, όσο πιο επικίνδυνο είναι ένα δάνειο με το οποίο βαρύνεται κάποιος τόσο μεγαλύτερη απόδοση θα απαιτεί κανείς για να τον χρηματοδοτήσει, ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο να υποστεί απώλειες. Ο τρίτος αναπτύσσει τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, δηλαδή τεχνικές ώστε να μην "έχεις όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι". Ταυτόχρονα, αποτελεί και αγορά για τις ασφαλιστικές εταιρείες (ασφάλιση των τίτλων έναντι πιστωτικών κινδύνων).
Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, απαιτείται η κατάλληλη οργάνωση των χρηματιστηρίων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την έκδοση, διαχείριση και αγοραπωλησία των τίτλων. Επίσης, ευνόητα, για να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο απαιτείται η κατάργηση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ των κρατών. Γενικά, απαιτείται ο συλλογικός κεφαλαιοκράτης (το κράτος), να οργανώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με βάση αυτές τις (διεθνείς) αρχές και να εγγυάται με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και πολιτικές την απρόσκοπτη λειτουργία του και αναπαραγωγή του. Τέλος, για να λειτουργήσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτείται η ύπαρξη πληθώρας κεφαλαίων τα οποία θα επιθυμούν να δανείσουν, να αγοράσουν τίτλους. Θα πρέπει να αποκτήσει αυτή η διεθνής του κεφαλαίου "βάθος" -- λ.χ. με την ιδιωτικοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων ή με τη χαλάρωση των περιορισμών για τη συμμετοχή τους στις διεθνείς χρηματαγορές.
Υπόβαθρο αυτής της ιδέας και των απαιτήσεών της είναι πως: "Οι αγορές γνωρίζουν καλύτερα ποιον πρέπει να χρηματοδοτήσουν" και "οι αγορές αυτορυθμίζονται".
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν αναδύθηκε διαμιάς έτοιμος και πλήρης. Υπήρξε μια μακρά συγκρότηση που αρχίζει και παίρνει τη μορφή που περιγράψαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1970-αρχές του 1980 με την ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε νεοφιλελεύθερο πλαίσιο ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. Εκτός από τα σημάδια που άφησε ο χρόνος (την προσαρμογή του στις αποτυχίες και στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον) απέκτησε και μια χωρική διάρθρωση. Για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την ιστορικότητα συγκρότησης όσο και με τη διάρθρωση του πλέγματος των διεθνών σχέσεων, οι ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό η Βρετανία αποτέλεσαν κέντρα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σφαίρας από τα οποία διαχέονταν εργαλεία, καινοτομίες, μορφές οργάνωσης στο υπόλοιπο διεθνές σύστημα και φυσικά αποτελούν δέκτες χρηματοροών από το διεθνές σύστημα.
Η συνέργεια αυτής της ρύθμισης της καπιταλιστικής χρηματοδότησης μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα είχε αποτελέσματα. Περιοριζόμενοι σε ό,τι μας ενδιαφέρει σημειώνουμε:
α) Συγκροτήθηκε μια "Διεθνής του κεφαλαίου", στην αναζήτηση της διασφαλισμένης απόδοσης και της αυτο-αξιοποίησης του χρήματος, τα μέλη της οποίας επιδίδονται στο να εξερευνούν τον χάρτη των αποδόσεων ανά τη Γη.
β) Επιταχύνθηκε η κίνηση και ο ανταγωνισμός των κεφαλαίων στην αναζήτηση κερδοφόρων τοποθετήσεων. Σε σχέση με αυτό, η Διεθνής του κεφαλαίου λειτουργεί ως μηχανισμός πειθάρχησης: οι κερδοφόρες τοποθετήσεις κεφαλαίου επιβραβεύονται γρήγορα, ενώ αυτές που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη τιμωρούνται επίσης γρήγορα (και φυσικά η πειθάρχηση αφορά και τις οικονομικές πολιτικές κρατών).
γ) Επέδρασε στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας. Η στοίχιση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις των χρηματαγορών, μαζί με άλλα στοιχεία του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, συντελεί στην υποβάθμιση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων, τόσο για τους όρους εργασίας όσο και στο επίπεδο της διανομής. Η στασιμότητα των μισθών, η αύξηση των ανισοτήτων, η αυξημένη ισχύς του κεφαλαίου έναντι της εργασίας έχουν αναγκαίο στήριγμα τη σημερινή μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τα προηγούμενα αποτελούν και στοιχεία της επιτυχίας του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της εξασφάλισης εξόδου από την κρίση υπερσυσσώρευσης της δεκαετίας του 1970, την ανάκτηση της κερδοφορίας των κεφαλαίων και στη συνέχεια τη διεύρυνσή της καθώς και την ανάπτυξη της εγγενούς τάσης διεθνοποίησης του καπιταλισμού.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ως παραγωγός της κρίσης

Η έκδοση τίτλων στη βάση των subprime (δάνεια που αφορούν δανειολήπτες με μεγαλύτερο "πιστωτικό κίνδυνο" από το "κανονικό", και επομένως έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο, όπως για παράδειγμα εργαζόμενοι που οι όροι εργασίας τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την κανονικότητα της ροής αποπληρωμής) δεν αποτελεί απάτη -- ανεξάρτητα αν αναπτύχθηκαν απάτες στη διαδικασία αυτή.
Η νεοφιλελεύθερη προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε αποτελέσματα και επί των παραδοσιακών τραπεζών. Ο ανταγωνισμός από τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν στον εξωτραπεζικό δανεισμό τις οδήγησε στη διεύρυνση της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. Στη συνέχεια, μέσω των τιτλοποιήσεων, αποδείχτηκε ότι με την ευγενή μεσολάβησή τους και την καταβολή προμηθειών γι' αυτήν μπορεί η Διεθνής του κεφαλαίου να χρηματοδοτεί στέγη, αυτοκίνητα, καταναλωτική πίστη, σπουδές, πιστωτικές κάρτες, δήμους, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.
Για την οργανωτική μορφή που πήρε η τιτλοποίηση χρεών αξίζει να σημειώσουμε: Πρώτον, τη δημιουργία νέων μεσαζόντων με τη μορφή μάλιστα πολύ σημαντικών κόμβων του πλέγματος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και διεθνούς διασύνδεσης• δεύτερον, ότι η παραδοσιακή αντίθεση που καλείται να διαχειριστεί μια τράπεζα, μεταξύ μακροπρόθεσμων δανείων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων μετασχηματίστηκε σε μία εξωτερική σχέση μεταξύ δύο μορφών χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Από τη μια μεριά, εταιρείες, οιονεί θυγατρικές των κόμβων, των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, που διαχειρίζονταν τους τίτλους που συσσώρευαν, από την άλλη, κεφάλαια που δραστηριοποιούνταν δανείζοντας βραχυπρόθεσμα χρήμα σε αυτές με εχέγγυα τους τίτλους και με στόχο την απόδοση με τη μικρότερη δυνατή ανάληψη κινδύνων.
Μέσω αυτών των δύο στοιχείων της οργανωτικής δομής, εκδηλώθηκε η κρίση σε όλη της την ένταση. Όταν οι τίτλοι των subprime δεν μπορούσαν πλέον να τεθούν ως εχέγγυα λόγω μειωμένης εξασφάλισης που παρείχαν, εφόσον έγινε γνωστό το αυξημένο ποσοστό απλήρωτων δόσεων, η σχέση διερράγη και οι οιονεί μητρικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να καλύψουν τις ζημίες που συσσώρευε η λειτουργία των οιονεί θυγατρικών τους. Αυτό έδωσε το σήμα φυγής όλων προς τις αποδόσεις που ενέχουν όσο μικρότερο κίνδυνο γίνεται.
Ωστόσο, τα σημαντικά στοιχεία βρίσκονται στις άκρες της αλυσίδας τιτλοποίησης. Τα subprime είχαν αποδέκτες. Η στασιμότητα των μισθών αλλά και η ευρύτερη απόσυρση μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης (παιδεία, υγεία, δήμοι, ασφάλεια κ.λπ.), αποτελέσματα των νεοφιλελεύθερων επιταγών, συνεπάγεται τη χρήση του δανεισμού για την κάλυψη των αναγκών. Με άλλα λόγια, το μακροοικονομικό πρόβλημα διαχείρισης της συνολικής ζήτησης, το οποίο δημιουργεί η στασιμότητα των μισθών, καλύφθηκε από την αύξηση του δανεισμού. Το "όνειρο της ιδιόκτητης κατοικίας" αποτέλεσε επίσης στοιχείο για τη συγκρότηση συναίνεσης στο νεοφιλελευθερισμό και του οποίου η πραγμάτωση συστηματικά διερευνήθηκε μέσω των νέων μορφών χρηματοδότησης.
Οι τίτλοι με βάση subprime δάνεια ζητούνταν. Ο μίτος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλάβουμε την επέκταση της πίστης πέραν των ορίων της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής περνά από την πίεση που ασκεί ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό κεφάλαιο, επί ποινή μειωμένης κερδοφορίας, να εξασφαλίσει πρώτη ύλη στο κυνήγι της ασφαλούς απόδοσης και στη σωρευμένη πίεση γι' αυτήν από τη Διεθνή του κεφαλαίου. Αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Πίστης, σε περιόδους πιστωτικής επέκτασης να υποτιμώνται οι κίνδυνοι ενώ σε περιόδους συστολής να υπερτιμώνται.
Τόσο το βάθος της χρηματοπιστωτικής σφαίρας όσο και η διεθνοποίησή της αποτελούν όρους της επιτυχίας του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, αποτελούν όρους για την ισχύ του επιχειρηματία στη σχέση κεφαλαίου-εργασίας, όρους για την κινητικότητα κεφαλαίων, την επιβράβευση του κέρδους και την τιμωρία της μειωμένης απόδοσης, επομένως όρους για το συντονισμό της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Όμως, η διαδικασία αυτή, που διαπλέκει τις κεφαλαιακές αποδόσεις σε παγκόσμια κλίμακα, πέραν των άλλων που παρατηρήσαμε, αποτελεί ταυτόχρονα και όρο αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λόγω του συντονισμού των διακυμάνσεων τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.
Γι' αυτό ο χαρακτήρας της κρίσης είναι συστημικός. Προήλθε από τα στοιχεία που συνθέτουν το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του. Έπληξε τα στοιχεία του, εργαλεία, μεθόδους, πρακτικές λειτουργίας του και ταυτόχρονα όλους τους κόμβους της χρηματοπιστωτικής σφαίρας, σε διεθνή έκταση. Έπληξε το κέντρο του υποδείγματος (ΗΠΑ, Βρετανία) και τη δυνατότητα του συλλογικού κεφαλαιοκράτη να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Η "πιστωτική ασφυξία" που προέκυψε είναι εξ ορισμού κρίση της "πραγματικής οικονομίας".
Το ερώτημα που σήμερα τίθεται είναι το ακόλουθο: Μπορεί να υπάρξει μια νέα, αποτελεσματική ρύθμιση του συστήματος; Κάθε απόπειρα ρύθμισης σημαίνει ανακατανομή ισχύος και πιθανότατα ακύρωση λειτουργιών. Όσο οι δυνάμεις της εργασίας δεν παρεμβαίνουν στην κατεύθυνση του να αμφισβητήσουν την κεφαλαιακή σχέση και τη λογική του κέρδους, οι όροι συγκρότησης της Διεθνούς του κεφαλαίου και η αντιμετώπιση του κόσμου της εργασίας ως της μεταβλητής που φέρει το βάρος των προσαρμογών και των αναγκών της, ως χώρου εξερεύνησης και διεύρυνσης των σφαιρών αξιοποίησης του κεφαλαίου, αποτελούν απαράβατους όρους κάθε νέας ρύθμισης, με βάση τη σημερινή συντριπτική ταξική κυριαρχία του κεφαλαίου.


Ο Σπύρος Λαπατσιώρας και ο Γιάννης Μηλιός είναι μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού "Θέσεις"

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ


Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων είναι πια τεράστιο και ταλανίζει όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Ένα πρόβλημα σύνθετο, ιδιόμορφο με πολλές επιπτώσεις στην δομή της και πολύ φοβόμαστε και στην εξέλιξή της.

Η πρόληψη, η διαδικασία της απεξάρτησης και τέλος η επανένταξη, είναι οι επιμέρους παράμετροι, κάθε ένας με το ειδικό του βάρος που οριοθετούν την οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος συνολικά. Είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολύ προσπάθεια, είναι δεδομένο ότι η οικονομική συνιστώσα θα αποτελέσει τροχοπέδη, οι φορείς θα έχουν αντικρουόμενες και συχνά διιστάμενες απόψεις. Πολλοί σηκώνουν ήδη τα χέρια τους ψηλά. Και όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, καθημερινά εμπλέκονται σ΄ ένα φαύλο κύκλο με δεδομένη πορεία.

Το περιοδικό ΑΥΛΑΙΑ είναι ένας φορέας πολιτισμού της καθημερινότητας που βίωσε το πρόβλημα στην τραγικότερη διάστασή του. Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου είναι πάντα μια συγκλονιστική εμπειρία. Μια εμπειρία που επανατοποθετεί τις προτεραιότητες και επαναχαράζει την διαδρομή.

Έχουμε αποφασίσει ότι ο εφησυχασμός δεν μπορεί να είναι στάση ζωής.

Πρέπει να κινητοποιηθούμε, να δώσουμε μάχες, να υιοθετήσουμε καινούργιες πρακτικές στις αντιλήψεις και αυτές να τις κοινωνήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να συμβάλλουμε λίγο ή πολύ στην μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ενός κόσμου που είτε προσπαθεί να εξορκίσει το κακό, είτε στρουθοκαμηλίζει πιστεύοντας ότι αυτό το «κακό» δεν θα χτυπήσει και την δική του πόρτα.

Στα πλαίσια αυτά την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στην Καλαμαριά προχωράμε στην διοργάνωση μιας ημερίδας που απευθύνεται σ΄ όλους εκείνους που επιθυμούν να πληροφορηθούν ότι υπάρχει σχετικά με την απεξάρτηση, την αντιμετώπιση της, τα προγράμματα και την φιλοσοφία τους, τις μεθοδολογίες, τις παραμέτρους της παρεμβατικότητας εξαιτίας της χρήσης των ουσιών, την θέση των θεσμικών φορέων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

ώρα 11:00-14:00 Θέμα: «Απεξάρτηση: Μύθοι και πραγματικότητα».

Ομιλητές :

Ματθαίος Τσούγκας: Αν. καθηγητής ιατροδικαστικής, Ιατρική σχολή Α.Π.Θ

Μανώλης Λαμτσίδης: Πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κων/νος Γασγαλίδης : Ψυχίατρος- συντονιστής υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ Β. Ελλάδος

Παναγιώτης Γεωργάκας: Επιστημονικός υπεύθυνος του Π.Ε.Θ.Ε.Α «ΑΡΓΩ»

Φαίδων Καλοτεράκης: Ειδικός βοηθός- διευθυντής Κ.Θ.Ε.Α

Σωτήρης Λαΐνάς: Υπ’ διδάκτορας ψυχολογίας Α.Π.Θ- Υπεύθυνος Π.Π.Α

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής Δημοσιών σχέσεων των Ν.Α

ώρα 18:00-21:00 Θέμα: «Επί των τύπων των ήλων».

Βιωματικές αφηγήσεις νέων ανθρώπων που είχανε την δύναμη να πολεμήσουν….και να κερδίσουν την μάχη να κερδίσουν τη ζωή.

Στη διάρκεια της ημερίδας στο φουαγιέ του θεάτρου θα υπάρξει έκθεση υλικού από τα αρχεία του περιοδικού ΑΥΛΑΙΑ σχετικά με το θέμα.

Με δεδομένη την ευαισθησία σας στο παραπάνω θέμα, θα παρακαλούσαμε όπως συμμετέχετε στην ημερίδα με θέμα: «Απεξάρτηση Μύθοι και πραγματικότητα» και να συμβάλλετε έτσι στον γόνιμο προβληματισμό που επιθυμούμε να αναπτυχθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΑΙΝΑ ΑΣΠΑ ΤΗΛ: 2310-414408 ΚΙΝ: 6947-307551.

Θεσσαλονίκη Ριζούντος 58, Τ.Κ.551 32 Καλαμαριά – Τηλ. 2310 414408/2310 416025 Fax: 2310 414468

e-mai:avlaiateam@gmail.com

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Σάββατο 29 (7 μμ)
και Κυριακή 30 (6 μμ),
Νοεμβρίου 2008
στο Θέατρο του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμαριάς στην οδό Χηλής
Η «Διέξοδος», σύλλογος ενεργών πολιτών της Καλαμαριάς, μέρος η ίδια της «Κοινωνίας των Πολιτών», επιχειρεί να συνεισφέρει στον προβληματισμό και την αναζήτηση ενός ορισμού αυτού του «ποικιλόμορφου και ετερογενή τομέα, με διαφορετικούς στόχους», αυτής της «σφαίρας ελεύθερης και αυτόνομης δράσης των πολιτών».
Συζητά και διερευνά τον ρόλο της «Κοινωνίας των Πολιτών» στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Τη σχέση που διαμορφώνεται και εξελίσσεται ανάμεσα στην «Πολιτική Κοινωνία»-Κράτος και την «Κοινωνία των Πολιτών». Τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Στην προσπάθεια της αυτή, καλεί για να φιλοξενήσει στην Καλαμαριά, εκπροσώπους Συλλόγων, Οργανώσεων, Κινήσεων και Πρωτοβουλιών Πολιτών, Μ.Κ.Ο. και Πολίτες, για έναν από κοινού προβληματισμό, σε ένα πεδίο με ιδιαίτερη εννοιολογική ρευστότητα αλλά και πολυάριθμα σημεία αναφοράς.
Στη συζήτηση της πρώτης ημέρας με θέμα : «Πολιτική Κοινωνία» και «Κοινωνία των Πολιτών»: Μία σχέση –πεδίο σύγχρονου προβληματισμού» θα συμβάλλουν οι :
Ντίνα Θεοφιλίδου ,εκπρόσωπος της «Άρσις»
Γιάννης Μπουτάρης, επικεφαλής της Δημ. Κίνησης «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη»
Νίκος Νικήσιανης, εκπρόσωπος της «Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας»
Μπάμπης Παπαϊωάννου, μέλος του Δ.Σ. της Fair Trade Hellas
Μιχάλης Τρεμόπουλος, εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, Νομ. Σύμβουλος
Νίκος Φωτίου, μέλος του δικτύου Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Στρατής Μαυραγάνης, δικηγόρος, μέλος της “Διεξόδου”.

Τις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων της δεύτερης ημέρας θα συζητήσουν και θα επεξεργασθούν οι ΜΚΟ, τα κινήματα, οι τοπικοί σύλλογοι αλλά και πολίτες που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣας προσκαλούμε στην εκδήλωση – συζήτηση που θα γίνει την
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 7.00 μ.μ.
στο θέατρο του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμαριάς στην οδό Χηλής
με θέμα:
Διοικητική Μεταρρύθμιση
Αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση- Δήμοι ισχυροί δημοκρατικοί

Ομιλητής: Χρήστος Παλαιολόγος, μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Γ.Γ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Για την Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς
Μιχάλης Παναγιωτίδης

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση – συζήτηση που θα γίνει την

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 7.00 μ.μ.

στο θέατρο του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμαριάς στην οδό Χηλής

με θέμα:

Διοικητική Μεταρρύθμιση

Αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση- Δήμοι ισχυροί δημοκρατικοί

Ομιλητής: Χρήστος Παλαιολόγος, μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Γ.Γ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για την Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καλαμαριάς

Μιχάλης Παναγιωτίδης

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Ιδού Πώς Πλούτιζαν τα Golden Boys της Wall Street και τα δικά μας Πρωτοπαλίκαρα της Πολιτικής!


Πιο παραστατικό παράδειγμα από αυτό δεν μπορέσαμε να βρούμε. Απολαύστε το!

Μια
φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ένας άντρας, ο Χάρης, ανακοίνωσε στους
χωρικούς ότι θα αγόραζε μαϊμούδες προς 10 δολάρια τη μία. Ξέροντας οι
χωρικοί ότι υπήρχαν πολλές μαϊμούδες γύρω στο δάσος πήγαν και τις
έπιασαν. Ο Χάρης αγόρασε χιλιάδες προς 10 δολάρια τη μία όπως είπε. Το
εμπόρευμα όμως λιγόστευε και οι χωρικοί σταμάτησαν να κυνηγάνε
μαϊμούδες.

Ο Χάρης, όμως, βγάζει μια ανακοίνωση ότι θα αγόραζε μαϊμούδες για 20 δολάρια τη μία.

Οι χωρικοί έτρεξαν και έπιασαν και άλλες μαϊμούδες. Σύντομα όμως οι
μαϊμούδες λιγόστεψαν ακόμα περισσότερο και οι χωρικοί αναγκάστηκαν να
επιστρέψουν στα κτήματά τους.

Ο Χάρης, όμως, πονηρός, σε μερικές εβδομάδες βγάζει άλλη μια ανακοίνωση
και ανακοινώνει πάλι ότι επειδή δεν… υπάρχουν πλέον πολλές μαϊμούδες
διαθέσιμες… θα αγόραζε τη μία προς 25 δολάρια. Τρέχουν και πάλι οι
χωρικοί και αρπάζουν τις λίγες που απόμειναν.

Η τελευταία ανακοίνωση του Χάρη είπε τα εξής:

Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστες μαϊμούδες στο δάσος, αποφάσισα να πληρώσω… 50 δολάρια τη μία!

Πρέπει όμως να πάω σε ένα σημαντικό συνέδριο για αυτό θα αναλάβει τις Αγορές ο βοηθός μου Τόνι.


Ο Τόνι καλεί τους χωρικούς και τους λέει:

Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέμισε ένα στάβλο γεμάτο μαϊμούδες οι οποίες κάθονται!

Εγώ, θα σας τις πουλήσω για… 35 δολάρια τη μία και όταν…. γυρίσει ο Χάρης τού τις πουλάτε εσείς για 50 δολάρια τη μία!

Οι χωρικοί γούρλωσαν τα μάτια τους με την απρόσμενη ευκαιρία,
στριμώχτηκαν αμέσως, μάζεψαν όλες τις οικονομίες τους και αγόρασαν όλες
τις μαϊμούδες!

Φυσικά, δεν ξαναείδαν ούτε το.. Χάρη, ούτε το βοηθό του Τόνι!

Καλώς ήρθατε στη Wall Street και στην Καριέρα της Πολιτικής!

Υπάρχουν τα… Cry Babies και τα…Wild Babies!

Διαλέξτε σε ποια ομάδα θέλετε να ανήκετε.

Τα πρώτα… μουρμουράνε και νιαουρίζουν μια ζωή επενδύοντας το χρόνο τους στην… κλαψούρα….

Τα δεύτερα… βγάζουν το σκασμό… δεν μιλάνε… δεν λαλάνε… ακούνε μόνο,
παρακολουθούνε μόνο, σκέπτονται πολύ, σχεδιάζουν, ετοιμάζονται
προσεκτικά και.. ορμάνε σαν τις τίγρεις… την πλέον κατάλληλη στιγμή.

Συνήθως αρπάζουν τa… Cry Babies από το σβέρκο… και τα τρώνε για… Breakfast!

από το : http://www.insurancedaily.gr/blog/

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

NA MIA KΑΛΗ ΙΔΕΑ Ή ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗΚαλοκαίρι χωρίς αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη


Χωρίς αυτοκίνητα θα αναγκαστούν να κινούνται οι Νεοϋορκέζοι για τρεις τουλάχιστον Κυριακές τον Αύγουστο.
Ο δήμαρχος του «Μεγάλου Μήλου», Μάικλ Μπλούμπεργκ, ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στις 9, 16 και 23 Αυγούστου σε μία διαδρομή 11 χιλιομέτρων που ενώνει τη γέφυρα του Μπρούκλιν με την ανατολική πλευρά της πόλης.
Το νέο μέτρο ονομάζεται «Καλοκαιρινοί δρόμοι» και σκοπό έχει να γίνει η Νέα Υόρκη πιο οικολογική. Το κομμάτι που δε θα κινούνται αυτοκίνητα, θα αξιοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, θα γίνονται μαθήματα γιόγκα και χορού, ενώ το μοναδικό μεταφορικό μέσο θα είναι το ποδήλατο.
«Οι «Καλοκαιρινοί δρόμοι» είναι ένα πείραμα. Αν λειτουργήσει, σίγουρα θα το επαναλάβουμε. Αν πάλι όχι, δε θα το ξανακάνουμε. Αλλά ποτέ δε φοβηθήκαμε να δοκιμάσουμε νέες ιδέες, ειδικά αυτές που μπορούν να καλυτερέψουν την ποιότητα της ζωής μας», είπε ο Μπλούμπεργκ.
Η Νέα Υόρκη ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Γαλλία και η Κολομβία, που υιοθέτησαν οικολογικά προγράμματα για τις πρωτεύουσες τους.
....Γιατί όχι καλοκαιρνοί δρόμοι και στη Θεσαλονίκη ή την Καλαμαριά;

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝ.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

(από http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=883192)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΝΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ "ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ" (ΠΑΡΟΤΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)ΤΑ ΔΥΟ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΕΚΤΑ.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΉ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΦΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


To Δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία από την αυθαίρετη τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο μας:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣH

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Στους κυρίους, νομείς ή επικαρπωτές του χώρου όπου εγκαθίσταται κεραία κινητής τηλεφωνίας χωρίς την απαιτούμενη από το Νόμο έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και την χορήγηση άδειας εγκατάστασης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή οποιασδήποτε άλλης αρχής που μελλοντικά θα αδειοδοτεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 100.000,00 € που εισπράττεται ως δημοτικό έσοδο κατά τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
Για την επιβολή του προστίμου απαιτείται μόνο η απόφαση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει η ανάλογη έγκριση για την κεραία κινητής τηλεφωνίας και επιβάλλεται έστω και αν εκ των υστέρων αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση.
Σε περίπτωση τοποθέτησης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής υπόχρεοι για την καταβολή προστίμου είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου.
Τέλος αν οριστικώς κριθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ότι η εγκατάσταση της κεραίας και ο εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να απομακρυνθεί, τότε επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 5.000,00 € μηνιαίως για κάθε μήνα από την ημερομηνία της απόφασης απομάκρυνσης μέχρι τον χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται στους κυρίους νομείς, ή επικαρπωτές του χώρου που έχει εγκατασταθεί η κεραία ή στους συνιδιοκτήτες σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα και εισπράττεται ως δημοτικό έσοδο σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.


Δάφνη 19 / 6 / 2008

ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα του ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Η απόφαση καταδίκης του Δημάρχου , του Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου Νίκαιας( επτά μήνες με αναστολή ) για το κατέβασμα παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας μας βρίσκει ριζικά αντιθέτους
Δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξη μας στη δημοτική αρχή της Νίκαιας

ζητούμε από την πολιτεία
-Να βάλει ένα τέλος στην παράνομη τοποθέτηση κεραιών
-Να γίνουν συστηματικές μετρήσεις για τις νόμιμες και την επικινδυνότητα τους
-Να κατεβούν τα όρια της εκπέμπουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εναρμονιζόμενα με τα κατώτερα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2008

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Χάνονται άλλα δυο οικόπεδα χαρακτηρισμένα για σχολική στέγη;

Το ένα μεταξύ των οδών Καρολίδου, Χαλδίας, Κιουπτσίδου, που προορίζονταν για την ανέγερση Δημοτικού σχολείου και το άλλο μεταξύ των οδών Μ. Κυδωνιών και Ανδριανουπόλεως για την ανέγερση του 7ου Λυκείου Καλαμαριάς.

Με απόφασή της η νομαρχία δηλώνει αδυναμία να καλύψει την απαλλοτρίωση και των δυο οικοπέδων παρ όλο που είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σχολικής στέγης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια καλεί τον Δήμο να απευθυνθεί στην για υπογραφή τριμερούς προγραμματικής σύμβασης.

βέβαια πριν μερικούς μήνες άλλα μας έλεγαν οι εκπρόσωποι της νομαρχίας στο δημοτικό συμβούλιο και άλλα λέει στα κανάλια ο νομάρχης. Για το θεαθήναι, αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι κανείς δεν λογαριάζει τις ανάγκες μιας πόλης 120.000 κατοίκων για πρωινή βάρδια και ολοήμερα σχολεία.

Επειδή δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι αν η Ο.Σ.Κ. Α.Ε.θα αναλάβει το κόστος της κάλυψης και με ποιους όρους θεωρούμε επιβεβλημένο οι πολίτες και ο δήμος να μην επαναπαυτούν, να διερευνηθούν σκοτεινά σημεία των εν λόγω φερομένων ιδιοκτησιών, κάτι που προ καιρού έπρεπε να είχε γίνει, και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: κανένας αποχαρακτηρισμός στην Καλαμαριά!

Μ.Π

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

«Ελλάδα: Ένας Απέραντος Σκουπιδότοπος!»

Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, την Πέμπτη 19 Ιουνίου, στις 22:00, στην ΕΤ1
Έγκλημα διαρκείας συντελείται στην Ελλάδα από την ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών. Χωματερές κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μέσα σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια, χυμένα στις πλαγιές των βουνών, ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται στο Μεσαίωνα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο φακός του «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα» κατέγραψε τις τριτοκοσμικές εικόνες στην Αττική όπου λειτουργεί ο μεγαλύτερος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην Ευρώπη, επισκέφθηκε τη λίμνη που υδροδοτεί τη μισή Ελλάδα, τον Μόρνο, και διαπίστωσε ότι στραγγίσματα από την παλιά χωματερή, αλλά και λήμματα της περιοχής πέφτουν μέσα, αντίκρισε στις Λιβανάτες την παγκόσμια πρωτοτυπία της «ιδιωτικής» χωματερής, ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Στρόφιλα στην Άνδρο με... ευωδία σκουπιδιών...

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε Δήμο θα έπρεπε ήδη να υπάρχει τουλάχιστον ΧΥΤΑ και ανακύκλωση. Ωστόσο, το φαινόμενο ΝΙΜΒΥ (Not In My Back Yard)... φαίνεται ότι «χτυπά» τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους των διαφόρων περιοχών, καθιστώντας τη λύση στο πολύπλοκο αυτό πρόβλημα ανέφικτη.

Την ίδια στιγμή, η παλιά «γενιά» ανεξέλεγκτων χωματερών έχει αντικατασταθεί από νέους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης σκουπιδιών, όπου ούτε περιβαλλοντικές μελέτες υπάρχουν, ούτε καμία πρόνοια για την επιβάρυνση κατοίκων και περιβάλλοντος. Κι ενώ η Πολιτεία ήλπιζε ότι θα ξεγελάσει τους... «κουτόφραγκους» της ΕΕ ως προς το πρόβλημα των σκουπιδιών, οι δορυφόροι κατέγραψαν την απαράδεκτη κατάσταση, φέρνοντας την Ελλάδα ένα βήμα πριν από την επιβολή προστίμων...

Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, την Πέμπτη 19 Ιουνίου, στις 22:00, στην ΕΤ1.

Βελτίωση Πάρκου ΚερασούντοςΜια άσκοπη δαπάνη προεκλογικού χαρακτήρα που μάλλον κατέστρεψε τον χαρακτήρα δύο εκ των τριών μεγάλων πλακόστρωτων ανοιγμάτων του πάρκου, με την προσθήκη στο κέντρο τους οκτώ τσιμεντένιων κολονών επενδυμένων με ακριβό συμπαγές τούβλο και το οποίο στη συνέχεια βάφτηκε κεραμιδί προσδίδοντας του έναν «φθηνό χαρακτήρα».

Είναι ακατανόητο το «φύτεμα» οκτώ ογκωδέστατων τσιμεντοκιόνων που απλώς υποβαστάζουν μια ξύλινη πέργολα.(σημ. Η μία από τις δύο είναι ήδη κατεστραμμένη).

Στα πάρκα είθισται να φυτεύουν δένδρα και όχι πανάκριβες τσιμεντοκολόνες.

Το ατυχές , εργολαβικής αντίληψης, πολλών κυβικών σκυροδέματος και μεγάλης δαπάνης αρχιτεκτονικό ‘ντεκόρ’, πρέπει να κατεδαφισθεί το ταχύτερο και στη θέση τους σε κατάλληλα σημεία και διάταξη να φυτευθούν δένδρα.(κατόπιν μελέτης ειδικών επιστημόνων).

Η τάση στην Ευρώπη, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα ακόμη(βλέπε αναμόρφωση του εθνικού κήπου) είναι λιγότερο τσιμέντο και περισσότερο χώμα’. Λιγότερες δαπάνες για σκυροδέματα και οικοδομικά υλικά και περισσότερα δένδρα, θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά. Περιορισμός των πλακόστρωτων στους απαραίτητους διαδρόμους και αύξηση των δαπανών για την συντήρηση, περιποίηση, ανανέωση του φυτικού υλικού και φύλαξη των πάρκων.

Η αντικατάσταση των μικρών και διακριτικών τσιμεντένιων κρασπέδων των χώρων πρασίνου με τσιμεντένια ‘ρείθρα’ πεζοδρομίων, προκειμένου να συγκρατούν περισσότερο και καταλληλότερο χώμα που θα προστίθονταν , ήταν επίσης ατυχής.

Καταστροφή των πλακών Πηλίου, ακόμη και των πεζοδρομίων από την είσοδο των κομπρεσέρ και των φορτηγών στο πάρκο κατά την διάρκεια της επισκευής και κακότεχνες επιδιορθώσεις.

Το χώμα που προστέθηκε κακής ποιότητας (σχεδόν μπάζα) δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μια ικανοποιητική ανάπτυξη των φυτικών ειδών και πράγματι δεν παρατηρείται.

Το σύστημα άρδευσης, το οποίο υποθέτω ότι θα ακριβοπληρώσαμε, είναι κακότεχνα τοποθετημένο, και στο μισό τουλάχιστον πάρκο δεν λειτουργεί. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν ανοιχτές αυλακιές για να περάσουν σωλήνες νερού που θα αποκαταστήσουν την λειτουργία του.

Με βάση πια μελέτη καταστρέφονται τα πλακόστρωτα για το δίκτυο των σωληνώσεων? Είμαστε σίγουροι ότι μια ακόμη κακοτεχνία μας περιμένει

όταν ολοκληρωθεί .

Το κομψό από σχιστόλιθο κατασκευασμένο αναψυκτήριο, στο τρίτο προς τη θάλασσα επίπεδο του πάρκου, κατεδαφίστηκε (υποθέτουμε ότι θα υπάρχουν σοβαροί λόγοι που θα θέλαμε να τους ακούσουμε) και σε παρακείμενη θέση προστέθηκαν δύο τουαλέτες και μια αποθηκούλα με ξύλινες πόρτες.

Ένα μάλλον ‘ξεκάρφωτο’ και αταίριαστο με τον περιβάλλοντα χώρο κτίριο που δεν επιτέλεσε και τον ρόλο του. Οι πόρτες των WC καταστράφηκαν και ήδη έχουν κτισθεί και επιχριστεί καθιστώντας άχρηστο το κτίσμα.

Άλλη μια άσκοπη και δαπανηρή επιλογή. Ζητάμε την κατεδάφιση του

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με πλήθος παρατηρήσεων….αλλά σταματάμε εδώ και σας προτείνουμε έναν επιτόπιο έλεγχο. Προς το παρόν παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες.

Πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρήμα, το χρήμα του δημότη και του Έλληνα φορολογούμενου, ακόμη και από έναν πλούσιο Δήμο όπως ο δικός μας,, θα πρέπει να αναλώνεται με περίσκεψη και να αποδίδει σε βάθος χρόνου για τον πολίτη.

Κατανοούμε ακόμη και τις προεκλογικές σκοπιμότητες κάποιων έργων.

Αλλά όταν αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημοτών και όταν το επιτελούμενο έργο ‘αξίζει τα λεφτά του’.

►Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να καταψηφίσει την παραλαβή του έργου.

►Το έργο επίσης δεν αποκαθίσταται με διόρθωση των κακοτεχνιών.

►Ζητάμε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. και τον Δήμαρχο ,να πληρώσει η ίδια το έργο και να μην επιβαρύνει τον Δημότη της Καλαμαριάς.

►Κάποτε και οι πλειοψηφίες όσο ισχυρές και αν είναι πρέπει να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους.

►Τέλος επιφυλασσόμαστε να προσφεύγουμε σε κάθε προβλεπόμενη διαδικασία (ένδικη ή μη) για την διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος, είτε για έργα που κατασκευάστηκαν είτε για όσα προβλέπεται να κατασκευασθούν

Το νέο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δ.Σ. εκτιμούμε ότι βρίθει τέτοιων «έργων».

v Το υπόμνημα κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς, από τον δημ. σύμβουλο Μιχάλη Παναγιωτίδη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Τα δεδομένα
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει γεωγραφικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητας στη ραγδαία αναπτυσσόμενη Βαλκανική ενδοχώρα, την Αν. Ευρώπη και τη Δ. Ασία, κάτι που σε συνδυασμό με τα υπό Ανάπτυξη Διευρωπαϊκά Δίκτυα Βορρά-Νότου, τη σύνδεση με την Εγνατία, την ΠΑΘΕ και την σιδηροδρομική υποδομή, μπορούν να το καταστήσουν πύλη στη Ν.Α. Ευρώπη και ιδανικό διαμετακομιστικό κέντρο.
Αυτή, άλλωστε, η κοινή διαπίστωση κινητοποίησε τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες και τις εταιρίες διαχείρισης λιμένων (Cosco, Dubai Ports, Hutchison κλπ) να εκδηλώσουν έντονα το ενδιαφέρον τους και μάλιστα σε μια συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική, αφού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται υπό διαμόρφωσιν μια ολιγομονοπωλιακού χαρακτήρα ναυτιλιακή αγορά.
Αντί, λοιπόν, όλα αυτά να οδηγήσουν στη διαμόρφωση εθνικής λιμενικής πολιτικής και τα ports authority στο σχεδιασμό ανάπτυξης σύγχρονων δημόσιων λιμένων που να στοχεύουν στην αποτελεσματική ένταξή τους στα ολοκληρωμένα μεταφορικά δίκτυα και συστήματα, συνεχίζουν για περισσότερο από δέκα χρόνια την πολιτική απαξίωσης. Ο σχεδιασμός στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο από το αρμόδιο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι ανύπαρκτος, ενώ ούτε για την ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης υλοποιείται κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.
Σημειώστε:
Πρώτον, σε επίπεδο υποδομών η επέκταση της 6ης προβλήτας, που μόλις ξεκίνησε μετά από δεκαετή και πλέον περιπέτεια, σχεδόν ακινητοποιήθηκε, μετά την εξαγγελία των περίφημων παραχωρήσεων. Ήδη η ΟΛΘ ΑΕ σχεδιάζει να αναθέσει το έργο στον πάροχο που (υποτίθεται ότι) θα αναλάβει το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.
Δεύτερον, οι εξαγγελίες για την δημιουργία κέντρου logistics 3PL ακολουθούν περίπου το line story της 6ης προβλήτας. Η σχετική πρόταση (υποτίθεται ότι) κατατέθηκε για δεύτερη φορά στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο.
Τρίτον, ο γερασμένος και πεπαλαιωμένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού δημιουργεί το «δυναμικό κοκτέιλ» της απαξίωσης.
Πλαστό δίλημμα
Όλο το σκηνικό που κινείται μεταξύ στάσιμων θολών νερών και βηματισμού χελώνας προκειμένου να εμφανίζει το πλαστό δίλημμα «κακό δημόσιο- καλός ιδιωτικός τομέας». Με αυτό τον τρόπο οι διοικήσεις επιχειρούν να απαξιώσουν τη λειτουργία του λιμανιού με δημόσιο χαρακτήρα και να παρουσιάζουν ως πανάκεια και μονόδρομο την είσοδο των ιδιωτών στην παροχή λιμενικών λειτουργιών, απορρίπτοντας a priori ακόμη και τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα στην εκμετάλλευση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Επιχειρούν, δηλαδή, να αντικαταστήσουν το δημόσιο από ένα ιδιωτικό μονοπώλιο με προφανείς επιπτώσεις στη συμμετοχή του λιμανιού στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Την ίδια στιγμή –και σε πείσμα των διάφορων δογματισμών- στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης λειτουργεί η αυτορύθμιση στην εξυπηρέτηση της δουλειάς που προκύπτει, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
· Μεγάλη αύξηση διακίνησης της πενταετίας (+ )
· Εκρηκτική αύξηση διακίνησης στο δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2007 (+25%)
· Αύξηση των κερδών στο δεκάμηνο του 2007 (+200%)
Τα στοιχεία αυτά της κατακόρυφης ανόδου του διακινούμενου φορτίου και του υπερδιπλασιασμού της κερδοφορίας, αντί να κινητοποιήσουν τη διοίκηση και το ΥΕΝ στο να σχεδιάσουν τη δυναμική του ανάπτυξη οδηγούν στα σχέδια ιδιωτικοποίησης.
Τι αποκρύπτουν
Τα κύρια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι θιασώτες της ιδιωτικοποίησης μπορούν είναι τα ακόλουθα:
· Προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων.
· Μείωση των δημόσιων δαπανών για τη χρηματοδότηση λιμενικών υποδομών.
· Ταχύτητα και αμεσότητα για την εκμετάλλευση της συγκυρίας.
Οι ίδιοι θιασώτες της ιδιωτικοποίησης παραβλέπουν μόνιμα και σταθερά ότι οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να μελετώνται σε μια τέτοια διαδικασία είναι :
· Η μορφή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.
· Η σημασία του λιμανιού στην ευρύτερη περιοχή.
· Η διαθέσιμη έκταση για ανάπτυξη νέων τερματικών σταθμών.
· Το μέγεθος του λιμανιού.
· Η οικονομική κατάσταση του λιμανιού.
Από τη μελέτη των παραπάνω παραγόντων στη περίπτωση της Θεσσαλονίκης προκύπτουν τα ακόλουθα:
Πρώτον, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ιδιαιτέρα ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων δραστηριοποιείται σήμερα τόσο στην αγορά των εξαγωγών και εισαγωγών της εγχώριας οικονομίας (79% της κίνησης) όσο και την αγορά διαμετακόμισης (17%) και πολύ λιγότερο στην αγορά της μεταφόρτωσης (4%).
Δεύτερον, η σχέση της κίνησης του λιμανιού με τα μακρό-οικονομικά μεγέθη της περιοχής και η επίπτωση του στην ενδοχώρα είναι σημαντική. Υπολογίζεται ότι το φορτίο που διακινείται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί στο 13,5% της εμπορικής κίνησης της χώρας και το φορτίο που διακινείται μετέχει με το 40% στο ΑΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Το ύψος της εγχώριας, δηλαδή της ανελαστικής, ζήτησης υπαγορεύει την αποφυγή αποκλειστικά ιδιωτικών σχημάτων. Η ανάπτυξη του σε διαμετακομιστικό κέντρο ούτε εμποδίζει, ούτε απορροφά το χαρακτήρα του σαν εθνικό λιμάνι που εξυπηρετεί ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο οικονομικής δραστηριότητας.
Δύο ερωτήματα και ένα συμπέρασμα
Η παραχώρηση του ενός και μοναδικού container terminal της 6ης προβλήτας και της επέκτασης της σημαίνει πολύ απλά την δημιουργία ιδιωτικού μονοπωλίου.
Επιπροσθέτως η ιδιωτικοποίηση προχωρά χωρίς να απαντήσει σε δυο βασικά ερωτήματα:
1. Πως θα ελέγχεται το ιδιωτικό μονοπώλιο από την εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών έως και την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής;
2. Πως θα διασφαλιστεί η λειτουργία του λιμανιού υπέρ της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης;
Συμπέρασμα:
Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της κυριότητας των υποδομών αλλά και η συμμετοχή του δημοσίου στην εκμετάλλευση -διαχείριση του ΣΕΜΠΟ είναι η ενδεδειγμένη επιλογή. Άλλωστε, το μοντέλο βέλτιστης ανάπτυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε λιμάνι, δηλαδή το κάθε λιμάνι δημιουργεί το δικό του μοντέλο με βάση τα δεδομένα.
Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται μια υπεύθυνη δημόσια αρχή, απογαλακτισμένη και αποκομμένη από τον κυβερνητικό και κομματικό παρεμβατισμό, που οδηγεί σε φαινόμενα «κακού δημοσίου». Η αρχή αυτή οφείλει να είναι ικανή για τα ακόλουθα:
· Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων σε υποδομές - εξοπλισμό - νέες τεχνολογίες,
· Αξιοποίηση της υψηλής κερδοφορίας (+200%) και της χρηματοπιστωτική φερεγγυότητας της ΟΛΘ ΑΕ.
· Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με αναδιοργάνωση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου.
· Αναπτυξιακή πορεία και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
· Διεύρυνση της συμβολής του λιμανιού στην απασχόληση της ευρύτερης Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εποχή της ταχείας ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών, η «παράδοση» του λιμανιού αποκλειστικά σε κάποιον ιδιώτη πάροχο εμπεριέχει ρίσκο δυσανάλογο των προσδοκιών και της συγκυρίας.
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008

Ελεύθερη παραλία – Ελεύθεροι χώροι - Ελεύθερη πρόσβαση

Ανησυχούμε

-Ανησυχούμε για την τύχη των τελευταίων ελεύθερων χώρων στην Καλαμαριά!

250 στρέμματα με αξία απαλλοτρίωσης 600.000.000 ευρώ!

Χώροι χαρακτηρισμένοι για πράσινο, αθλοπαιδιές, περιπάτου (πεζόδρομοι), κ.λ.π, αποχαρακτηρίζονται με δικαστικές αποφάσεις και απειλούνται ΑΜΕΣΑ με οικοδόμηση.

Πρόβλημα τεράστιας σημασίας για τη βιωσιμότητα του δήμου, με πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, στην εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την επιβίωση μιας πόλης 120.000 κατοίκων, που συνεχώς επεκτείνεται.

Δεν τολμάμε να αναλογιστούμε το κόστος της οικοδόμησής τους: αποκλεισμός, τσιμεντοποίηση, εγκλωβισμός χιλιάδων κατοίκων, επιδείνωση (πόσο ακόμη;) του κυκλοφοριακού προβλήματος, αδιέξοδο στη σχολική στέγη, διαμερισματοποίηση της κοινωνικής ζωής, αποκοπή από τη θάλασσα δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται παρά θιν αλός, δημογραφικό αδιέξοδο και κοινωνικά φαινόμενα που δεν μπορούμε σήμερα να φαντασθούμε.

Ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Δεν χάνει απλώς τους ελεύθερους χώρους, αλλά από αυτό το γεγονός καταρρέει συνολικά.

Θα αφήσουμε τους πολιτικούς υπευθύνους αυτής της κατάρρευσης να νίπτουν τας χείρας των και να μας λένε: “μα τί άλλο μπορούσαμε να κάνουμε;”

Είναι η ώρα των πολιτών να μην αφήσουν να χαθεί ούτε μια σπιθαμή κοινόχρηστου χώρου.

Παραλιακή ζώνη στο Καραμπουρνάκι

-Ανησυχούμε για την τύχη των τελευταίων ελεύθερων χώρων στην περιοχή του Καραμπουρνάκι. Γιατί οι εξελίξεις δεν είναι ευχάριστες. Απειλούνται άμεσα με οικοδόμηση 33,5 στρέμματα αδόμητης γης στην παραλία κάτω απ την Θ. Σοφούλη.

Από το ύψος της Αργοναυτών μέχρι τη Ναυτική Διοίκηση. Σε μια παραλία που κατά καιρούς καταπατήθηκε βάναυσα και η πρόσβαση σ αυτήν παραμένει μέχρι σήμερα απαγορευτική για τους πολίτες όλης της Καλαμαριάς.

Η σημερινή εικόνα της παραλίας δείχνει εγκατάλειψη στο έλεος του κέρδους και της παράνομης χρήσης.

Παρ όλο που είναι ιστορικός τόπος. Παρ όλο που απ το 1989 έχει χαρακτηρισθεί Αρχαιολογικός χώρος. Παρ όλο που το “Κελλάριον”, το τείχος των βυζαντινών επιμένει να μας θυμίζει την ιεροσυλία όσων έχτισαν επάνω του προβλήτες.

-Ανησυχούμε για την αδράνεια της διοίκησης του Δήμου που πιστεύει ότι με ευχολόγια και συνεντεύξεις θα σταματήσει την οικοδόμηση, αφού επί 25 χρόνια έκλεινε τα μάτια στις καταπατήσεις και τις αυθαιρεσίες.

Αντιστεκόμαστε

-Αντιστεκόμαστε στην όποια δόμηση εντός και πλησίον του αρχαιολογικού χώρου, εντός και πλησίον μιας παραλίας ενός ιστορικού τόπου και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Εντός και πλησίον μιας παραλίας που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα παράκτια συστήματα.

-Αντιστεκόμαστε στην ατολμία, την απάθεια, την αδράνεια και την παθητικότητα μιας δημοτικής διοίκησης που επί 25 χρόνια δεν πήρε καμιά πρωτοβουλία να προστατεύσει αυτόν τον τόπο. Που μόνο πρόσφατα πιεζόμενη από τα γεγονότα και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αρκέστηκε στο λιγότερο: σε μια συνέντευξη ευχών χωρίς ακόμη και σήμερα την παραμικρή αγωνιστική διεκδίκηση.

-Αντιστεκόμαστε σε μια πολιτεία ξέφραγο αμπέλι, με κυβερνήσεις υπόχρεες στις πελατειακές τους σχέσεις, που με ευκολία παραχωρούν δημόσια γη και κοινόχρηστους χώρους αδιαφορώντας για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Που “δωρίζουν” με άνομους νόμους (βλ.2971/2001) παραλιακές εκτάσεις ενώ θα έπρεπε να τις θωρακίσουν στις όποιες επεμβάσεις. Που επί χρόνια κατακρατούν, διαχειρίζονται και εν πολλοίς παζαρεύουν μια γη που ανήκει στις τοπικές κοινωνίες και στην θεσμική τους έκφραση, στην τοπική αυτοδιοίκηση.

-Αντιστεκόμαστε σε υπηρεσίες (ΚΕΔ, Εφορίες βυζαντινών ή νεότερων μνημείων, Νομαρχίες) που ανερυθρίαστα συναινούν σε παρανομίες και καταπατήσεις είτε πρόκειται για κέντρα διασκέδασης είτε για ναυτικούς ομίλους.

Απαντούμε,

Σε όσους ρωτούν: “τι να κάνουμε;” ;

Ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πολιτών σταμάτησαν την οικοδόμηση στην Αρετσού το 2003-2004.

Ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πολιτών σταμάτησαν την οικοδόμηση στο Κόδρα το 2003.

Ότι το παράδειγμα του δημάρχου του Ελληνικού για την προστασία της παραλίας του Αγ. Κοσμά είναι ακόμη πρόσφατο και ότι σ όλη τη χώρα δίνονται παρόμοιες μάχες και κερδίζονται.

Αρκεί η δημοτική αρχή να μπορεί να κινεί γη και ουρανό για να προστατεύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Από το 2007 η Δημοτική μας Κίνηση κατέθεσε τις κατεπείγουσες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετικά με τους χώρους που κινδυνεύουν:

1.Νομική διερεύνηση, για τις επίμαχες ιδιοκτησίες, για την ισχύουσα νομοθεσία και τις νομολογίες περί αιγιαλού, αρχαιοτήτων και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε οικιστικές περιοχές.

2.Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας

3.Καταγραφή όλων των δημοσίων εκτάσεων του Δήμου Καλαμαριάς και διαπραγμάτευση με την κεντρική εξουσία για την δυνατότητα ανταλλαγής.

4.Σχέδιο ανάπλασης περιοχών και εκπόνηση μελετών για το σύνολο της παράκτιας περιοχής και των μεγάλων ακινήτων.

5.Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με σκοπό την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βλ. παραδείγματα άλλων χωρών με εντυπωσιακά αποτελέσματα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κ.λ.π.).

6.Δημιουργία θαλάσσιου πάρκου και ανάδειξη του λιμανιού της αρχαίας Θέρμης και του βυζαντινού τείχους “Kελλάριον”.

Σήμερα επιμένουμε:

Σε μια ενιαία κοινόχρηστη παραλία για όλο το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς

Κατεδάφιση όλων των περιφράξεων και όλων των αυθαίρετων παρεμβάσεων

Ελεύθερη πρόσβαση παντού

Να αποτραπεί κάθε είδους δόμηση

Να μη δεχτούμε αποχαρακτηρισμούς των ελεύθερων χώρων

Διατήρηση των ελεύθερων χώρων στο Καραμπουρνάκι και σε συνδυασμό με το πρ. στρατόπεδο Κόδρα ανάδειξη του προβλήματος ως υπερτοπικής σημασίας που αφορά το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο επικεφαλής Μιχάλης Παναγιωτίδης

Η εφημερίδα μας (τεύχος Ιουνίου)

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Η προσφυγή δήμου και κατοίκων για το Καραμπουρνάκι

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Συμβουλίου της Επικρατείας
Α Ι τ Η Σ Η Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ
1.Του Δήμου Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α., νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του.
2.Της Φωτεινής ΒΑΚΛΑΒΑ του Γεωργίου, Συνταξιούχου Αρχιτέκτονα, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Θεμ. Σοφούλη, αριθ. 107, Τ.Κ. 55131)
3.Της Ευαγγελίας ΒΕΓΚΟΥ του Άγγελου, Συνταξιούχου Καθηγήτριας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, αριθ. 95, Τ.Κ. 55131)
4.Του Κωνσταντίνου ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, αριθ. 101, Τ.Κ. 55131)
5. Του Μιχαήλ ΔΗΜΟΥ του Δημητρίου, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, αριθ. 101, Τ.Κ. 55131)
6. Της Αικατερίνης συζύγου Παναγιώτη ΙΑΚΩΒΟΥ, Οικοκυράς, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Ναυαρίνου, αριθ. 21, Τ.Κ. 55131)
7. Του Παναγιώτη ΙΑΚΩΒΟΥ του Βασιλείου, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (οδός Ναυαρίνου αριθ. 21, Καλαμαριά Τ.Κ. 55131).
8.Της Φανής-Όλγας συζύγου Απόστολου ΚΑΖΑΝΤΖΗ, Συνταξιούχου Καθηγήτριας, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, αριθ. 107, Τ.Κ. 55131)
9. Του Ιωάννη ΚΑΪΜΑΚΤΣΙΔΗ του Παναγιώτη, Φυσικού, κατοίκου Καλαμαριάς, (οδός Ναυαρίνου, αριθ. 21, Τ.Κ. 55131)
10. Της Αγγελικής συζύγου Παναγιώτη ΚΑΪΜΑΚΤΣΙΔΟΥ Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Ναυαρίνου, αριθ. 21, Τ.Κ. 55131)
11. Του Διονυσίου ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ του Αθανάσιου, Φοιτητή, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Τάκη Οικονομίδη, αριθ. 49, Τ.Κ. 55131)
12. Του Χρήστου ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗ του Αθανάσιου, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Ι. Κούσκουρα, αριθ. 28, Τ.Κ. 55131)
13. Του Ιωάννη ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ- ΑΓΑΔΑΚΗ του Χρήστου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Δωδεκανήσου, αριθ. 73, Τ.Κ. 55131)
14. Της Βιολέτας συζύγου Γρηγορίου ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ, Δημοσίου Υπαλλήλου, κατοίκου Καλαμαριάς, ( οδός Ναυαρίνου, αριθ. 3, Τ.Κ. 55131)
15. Της Χαρίκλειας συζύγου Κωνσταντίνου ΚΑΤΣΙΚΑ, Συνταξιούχου Δικηγόρου, κατοίκου Καλαμαριάς, (οδός Τάκη Οικονομίδη, αριθ. 92, Τ.Κ. 55131)
16. Του Κωνσταντίνου ΚΟΚΚΙΤΗ του Αναστάσιου, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, (οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, αριθ. 38, Τ.Κ. 54655)
17. Του Βασιλείου ΛΟΥΡΔΑ του Δημητρίου, Εμπόρου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Βαζελώνος, αριθ. 21, Τ.Κ. 55132)
18. Της Αλίκης συζύγου Ευστράτιου ΜΗΤΡΟΥΔΗ, Οικοκυράς, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Βησσαρίωνος, αριθ. 2, Τ.Κ. 55131)
19. Του Γεωργίου ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ του Ιορδάνη, Ελεύθερου Επαγγελματία, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Θερμαϊκού, αριθ. 40, Τ.Κ. 55131)
20. Της Ευαγγελίας ΣΜΑΡΑΓΔΟΥ- ΚΕΡΑΜΥΔΑ του Θεοχάρη, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς, (οδός Βησσαρίωνος, αριθ. 2, Τ.Κ. 55131)
21. Της Λαμπρινής ΣΤΑΥΡΟΥ του Σταύρου, συζύγου του Απόστολου ΒΕΪΖΑΔΕ, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Καπετανίδη αριθ. 30, Τ.Κ. 55131)
22.Της Σωτηρίας ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ του Κωνσταντίνου, Οικοκυράς, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Ναυαρίνου αριθ. 6, Τ.Κ. 55131)
23. Της Μαργαρίτας ΤΣΙΠΙΔΟΥ του Σπύρου, Αρχιτέκτονα, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (οδός Βησσαρίωνος, αριθ. 2, Τ.Κ. 55131)
24. Της Ευσεβείας ΧΑΣΑΠΗ του Μιχαήλ, συζύγου Σωκράτη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Φιλολόγου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Σ. Παπαδημητρίου, αριθ. 45, Τ.Κ. 55131) Και
25. Της Ζωής ΧΑΣΑΠΗ του Γεωργίου, Συνταξιούχου, κατοίκου Καλαμαριάς (οδός Σ. Παπαδημητρίου, αριθ. 45, Τ.Κ. 55131)

Κ Α Τ Α

1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 8779/7.4.2008 («ΘΕΜΑ:Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης») αρνητικής Απάντησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) επί του υποβληθέντος (με το υπ’ αριθ.πρωτ. 14629/19.4.2007 «ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ» ― έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 29389/2.8.2007 και 810/25.2.2008 έγγραφα του ιδίου), προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7/16.8.1923 ΄΄Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄΄, Αιτήματος του Δήμου Καλαμαριάς, για Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών και Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών, στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, βάσει της σχετικής Γνωμοδότησης (υπ’ αριθ. 178/2007 Απόφασης) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης (εφεξής Δ.Σ. Καλαμαριάς). Και
2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξης.

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2008

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Α. Με την προσβαλλόμενη, υπ’ αριθ. πρωτ. 8779/7.4.2008 («ΘΕΜΑ:Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης») αρνητική Απάντηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), απορρίφθηκε το υποβληθέν (με το υπ’ αριθ.πρωτ. 14629/19.4.2007 «ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ» ― έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 29389/2.8.2007 και 810/25.2.2008 έγγραφα του ιδίου), προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7/16.8.1923 ΄΄Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄΄, Αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς, για Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών και Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών, στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, βάσει της σχετικής Γνωμοδότησης (υπ’ αριθ. 178/2007 Απόφασης) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης (εφεξής Δ.Σ. Καλαμαριάς)
Β. Η περιοχή, για την οποία ζητήθηκε η προαναφερόμενη Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών και Χορήγηση Οικοδομικών Αδειών βρίσκεται μεταξύ των οδών Αργοναυτών – Θ. Σοφούλη – Ναυτικής Διοίκησης Β.Ε. και θάλασσας. Το διαχωριστικό όριο μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης - Καλαμαριάς βρίσκεται στην προέκταση της οδού Αργοναυτών και συνεχίζεται στις οδούς Σοφούλη και Ρουσίδου. Για την περιοχή αυτή ή τμήματά της έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα Ρυμοτομικά Διατάγματα, τα οποία χρονικά έχουν ως εξής:
1. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής απέκτησε Σχέδιο Πόλης, με το από 29.5.1926 Π.Δ/γμα «Περί εγκρίσεως σχεδίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 178Α/2.6.1926), με βάση το οποίο καθορίστηκαν οικοδομικά τετράγωνα.
2. Με το Π.Δ/γμα «Περί Αναθεωρήσεως του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης εν τη περιοχή Καραμπουρνακίου» της 26.10.1932(ΦΕΚ 384Α/29.10.1932), προστέθηκαν προκήπια σε ορισμένα Ο.Τ. της περιοχής.
3. Ακολούθησε το Π.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως των σχεδίων των συνοικισμών Γαλλικών παραπηγμάτων, Χαρμανκιοί και Βοσπόρου Μικρού Καραμπούρνου Καλαμαριάς» της 16.3.1934 (ΦΕΚ 114Α/ 23.3.1934).
4. Με το Β.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης παρά τους στρατώνας Μικρού Καραμπουρνου» της 5.9.1956 (ΦΕΚ 202Α/13.9.1956), το οποίο ίσχυσε μόνον για ένα χρόνο, τμήμα των Ο.Τ. της περιοχής χαρακτηρίζονταν ως κοινόχρηστος απαλλοτριωτέος χώρος.
5. Με το Β.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» της 2.9.1963 (ΦΕΚ 175Δ/21.10.1963) ορίζεται όλη η παραλιακή ζώνη ως χώρος πρασίνου, αλλά το διάταγμα αυτό ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, με την 1305/1965 ΣΤΕ.
6. Με το Β.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης)» της 14.5.1965(ΦΕΚ95Δ/15.6.1965), εγκρίνεται χαρακτηρισμός χώρου και όρων δόμησης για τις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου παραπλεύρως του χώρου του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης.
7. Στη συνέχεια εκδόθηκε το Β.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού ζωνών δομήσεως αυτών εις περιοχή Μικρού Εμβόλου του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς» της 28.4.1966 (ΦΕΚ 72Δ/9.5.1966), με το οποίο εγκρίθηκε η ρυμοτομία , ο καθορισμός ζωνών Δομήσεως Α1, Α2, Β, Γα, και Γ β, Δ, καθώς και χρήσεις γης και όροι δόμησης για τις ζώνες αυτές. Η ζώνη Δ, που περιλαμβάνει περιοχή κάτω από την οδό Σοφούλη και παραπλέυρως της σημερινής θέσης της Ν.Δ.Β.Ε., χαρακτηρίζεται ως ζώνη κοινόχρηστου πράσινου εντός της οποίας απαγορεύεται πάσα δόμηση.
8. Με το Π.Δ/γμα «Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης)» της 7.3.1975 (ΦΕΚ 63Δ/19.3.1975) τελικά, οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος μεταφέρονται στη σημερινή τους θέση και καθορίζονται όροι δόμησης. Τμήμα της περιοχής μεταξύ της Ν.Δ.Β.Ε. και του σημερινού χώρου του Β΄ Λυκείου, ορίσθηκε ως εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή με το ΠΔ/γμα της 31.8.1978(ΦΕΚ 557Δ/26.10.1978).
9. Με την Απόφαση 30044/1845/15.7.1982 του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ405Δ/24.8.1982) εγκρίνεται ο χαρακτηρισμός χώρου σχολείου (Β΄ Λύκειο).
10. Με την ΔΠ/ΠΜ/39955/10.9.1985 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 594Δ/7.11.1985) εγκρίνεται ο χαρακτηρισμός συμπληρωματικού χώρου ανέγερσης Β΄ Λυκείου Καλαμαριάς
Γ. 1. Με την υπ’ αριθ. 49787/2419 (ΦΕΚ1019Δ/14.10.1987) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η περιοχή «προβλέπεται σαν ζώνη ειδικών χρήσεων και περιοχή ποιοτικής αναβάθμισης».
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 12122/2761/13.5.1999 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 419/Δ/14.6.1999), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 650/Δ/1.9.1999, με την οποία έγινε τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμαριάς, καθορίστηκαν χρήσεις γης για την περιοχή και καθορίστηκε τμήμα της παραλιακής ζώνης, ως περιοχή ζώνης ανάπλασης, με την υπαγωγή της στο άρθρο 8 του Ν. 2508/97 (Α 124). Ο ισχύων μέγιστος Συντελεστής Δόμησης για την περιοχή ζώνης ανάπλασης, όπως καθορίστηκε με το Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 419/Δ/1999) είναι 0,8 και για την υπόλοιπη περιοχή είναι 1,6 και με προσαύξηση (ΖΑΣ) 2,0 όπως καθορίσθηκε με το από 18.9.1979 Π.Δ/γμα(ΦΕΚ 440/Δ/29.8.1979).
Δ. Με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/13400/421/17.5.1989 (ΦΕΚ 384/Β/24.5.1989) Απόφαση Υπουργού κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή του κόλπου Θεσσαλονίκης, πέραν της γραμμής παραλίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιστορική και αρχαιολογική μορφή του ορμίσκου που ταυτίζεται με τον λιμένα Κελλάριον των Βυζαντινών Χρόνων και το υποβρύχιο φράγμα που τον προστατεύει.
Ε.1. Δυνάμει της με αριθ. 178/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ ), αποφασίσθηκε: «…η αναστολή για ένα(1) χρόνο των οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111» και «…προώθηση του θέματος για την έκδοση της σχετικής απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δεδομένου ότι τα οικοδομικά τετράγωνα στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη βρίσκονται επί βασικού οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης και η αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3044/2002, αρ. 29 παρ.3α , ανήκει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» .Ακολούθησε το υπ’ αριθ. πρωτ. 14629/19.4.2007 («ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ») έγγραφο του Αντιδημάρχου Δήμου Καλαμαριάς, κ. Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, το οποίο γνωστοποιεί την ανωτέρω Απόφαση προς τη Δ.Π.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
2. Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, η ανωτέρω Δ.Π.Σ. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16638/15.6.2007 έγγραφό της, επέστρεψε στο Δήμο το σχετικό φάκελο με την εξής ‘αιτιολογία’: «…..Σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.19 του Ν.Δ. 3.4.1929 ΦΕΚ 155Α/22.4.1929, ΓΟΚ 1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.3 του άρθρ. 31 του Ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210Α/85, ΓΟΚ 1985, η αναστολή οικοδομικών εργασιών σε έκταση όπου υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο για τροποποίηση αυτού επιτρέπεται εφόσον: πρόκειται για μελέτη νέου σχεδίου σε τμήματα όπου δεν προϋπήρχε σχέδιο εγκεκριμένο, ή εφόσον πρόκειται για αναθεώρηση εγκεκριμένων σχεδίων προκειμένου να εξασφαλισθεί συγκεκριμένος χώρος ως κοινόχρηστος. Επιπλέον, αναστολή μπορεί να ζητηθεί εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης πολεοδόμησης ή αναθεώρησης, γεγονός που τεκμηριώνεται με την απόφαση ανάθεσης εκπόνησης της σχετικής μελέτης…..» και ζητάει από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν.Α. Θεσσαλονίκης «να [τους] διαβιβάσουν τυχόν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το θέμα εφόσον διαθέτουν.».
3. Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29389/2.8.2007 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δήμου Καλαμαριάς, κ. Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, «διαβιβά[ζεται] εκ νέου η ανωτέρω με αριθ. 178/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς» και γνωστοποιείται η ανάθεση εκπόνησης μελέτης, δυνάμει των με αριθ. 177/2007(ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Πίστωσης 27.552,46 ευρώ (με τον Φ.Π.Α) για την αμοιβή της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης ρυμοτομίας και όρων δόμησης στην ζώνη μεταξύ των οδών Θ. Σοφούλη και της θάλασσας από την Ν.Δ.Β.Ε. μέχρι την επέκταση της οδού Αργοναυτών στο Καραμπουρνάκι»- Τρόπος Ανάθεσης – Καθορισμός του αντικειμένου και των κανόνων της διαπραγμάτευσης – Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού) και 718/2007(ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης ρυμοτομίας και όρων δόμησης στην ζώνη μεταξύ των οδών Θ. Σοφούλη και της θάλασσας από την Ν.Δ.Β.Ε. μέχρι την επέκταση της οδού Αργοναυτών στο Καραμπουρνάκι»- Απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης) Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
4. Ακολούθησε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2321/2007 έγγραφο, με το οποίο το τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Δομικών Παρεμβάσεων του Τομέα Φυσικού Σχεδιασμού του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης απαντάει, επί του ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 16638/15.6.2007 εγγράφου, ότι «…..δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για την συγκεκριμένη περίπτωση…..».
5. Σε συνέχεια της από 13.9.2007 τηλεφωνικής επικοινωνίας του Δήμου Καλαμαριάς με τη Δ.Π.Σ. του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκδόθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 33834/14.9.2007 («ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ»)έγγραφο παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την αιτούμενη αναστολή.
6. Ακολούθησε το υπ’ αριθ. πρωτ. 346/20.2.2008 (ΘΕΜΑ: «Ιδιοκτησίες στο Ο.Τ. 3-111 Δήμου Καλαμαριάς») του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Καλαμαριάς, προς το τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γ.Δ.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το εξής,επί λέξει, περιεχόμενο: «….κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν είναι δυνατή προς το παρόν η χορήγηση οικοδομικής άδειας στα συγκεκριμένα ακίνητα. Ανεξάρτητα πάντως από τα παραπάνω , οι αιτηθείσες οικοδομικές άδειες δεν χορηγήθηκαν και για τον επιπρόσθετο λόγο, άσχετα με την αναγκαία τροποποίηση ρυμοτομίας. Συγκεκριμένα δεν προσκομίστηκε έγκριση από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για λογαριασμό της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων καθότι οι αιτούντες επικαλούμενοι το 11298/9-11-01 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού ισχυρίστηκαν ότι δεν απαιτείται. Ωστόσο, η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το 4544/23-11-2006 έγγραφό της αναφέρει για το 11298/9-11-01 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού ότι ‘είναι σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι το έχουν παρερμηνεύσει’ και ότι απαιτείται η έγκριση της συγκεκριμένης εφορείας.».
7. Στη συνέχεια υποβλήθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 810/25-2-2008 («ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ») έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο διαβιβάζει στη Δ.Π.Σ. την 546/18-12-2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Α΄ σταδίου της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης και όρων δόμησης στη ζώνη μεταξύ της οδού Θ. Σοφούλη και της θάλασσας από την Ν.Δ.Β.Ε. μέχρι την επέκταση της οδού Αργοναυτών στο Καραμπουρνάκι.) και στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι: «….είναι επιτακτική η έκδοση απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αναστολή οικοδομικών αδειών στην εν λόγω περιοχή».
8. Ο Διευθυντής του Τμήματος Νομοπαρασκευαστικού Έργου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13701/28.3.2008 («ΘΕΜΑ:Επιστροφή φακέλου») έγγραφό του, επέστρεψε το φάκελο προς τη Δ.Π.Σ. με την εξής αιτιολογία: «1. όπως προκύπτει από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς (Δ’ 419/1999) το παραλιακό τμήμα της πολεοδομικής ενότητας 2, όπου με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η επιβολή αναστολής οικοδομικών αδειών, έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2508/1997 (Α’ 124) ως ζώνη ανάπλασης. Η υπαγωγή αυτή με το ΓΠΣ έχει ως συνέπεια, δεσμευτική για την Διοίκηση, την εφαρμογή ειδικών διαδικασιών, μελετών και παρεμβάσεων, οι οποίες αναλύονται με σαφήνεια στα άρθρα 8 έως 12 του Ν. 2508/1997. 2 . Στο άρθρο δε 9 παρ. 8 προβλέπεται ότι μόνο μετά την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης μπορεί να αναστέλλεται η χορήγηση αδειών οικοδομής στην περιοχή και μόνο στις περιπτώσεις που η χορήγηση αδειών αντιβαίνει στα οριζόμενα στην προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης. 3. Επίσης εάν η περιοχή είναι αρχαιολογικός χώρος αρμόδιος για την έγκριση της προκαταρκτικής πρότασης είναι ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (άρθρο 9 παρ. 6)……».
9. Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8779/7.4.2008 (ΘΕΜΑ: «Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης») έγγραφο του Προϊσταμένου του Α’ Τμήματος της Δ.Π.Σ. του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιστρέφεται ο σχετικός φάκελος προς το Δήμο Καλαμαριάς και ακολούθως εκδίδεται το υπ’ αριθ. πρωτ.1601/11.4.2008 (ΘΕΜΑ: <<Ενημέρωση για την επιστροφή του φακέλου «Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111 Ζ»>>) έγγραφο του Αντιδημάρχου Δήμου Καλαμαριάς, κ. Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:
«…..Ο Δήμος Καλαμαριάς, ο οποίος διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία με στελέχη που έχουν μακρόχρονη εμπειρία -ανάμεσα στα άλλα- και στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, μελέτησε διεξοδικά τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 περί αναπλάσεων (Κεφάλαιο Β΄: άρθρα 8 έως 17) πριν προχωρήσει σε ενέργειες για την πολεοδομική ρύθμιση της περιοχής του παραλιακού μετώπου στη ζώνη μεταξύ της οδού Θ. Σοφούλη και της θάλασσας. Από τη διεξοδική εξέταση της νομοθεσίας προέκυψε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν δυνατόν να κινηθεί η διαδικασία της ανάπλασης της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, αφού δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκτελεστικές διατάξεις (Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα) με τις οποίες ρυθμίζεται και ενεργοποιείται στην ουσία το πολεοδομικό εργαλείο της ανάπλασης, όπως είναι:
­ Η Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 8,
­ Το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 8 του άρθρου 10,
­ Οι προδιαγραφές της μελέτης ανάπλασης, ιδίως δε των ειδικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος ανάπλασης,
­ Η Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 12, κλπ.
2. Επειδή από την παραπάνω έρευνα προέκυψε ότι στην ουσία ο Ν. 2508/1997 είναι ανενεργός ως προς τη διαδικασία των αναπλάσεων (γεγονός που έχει πολλές φορές επισημανθεί από αρμόδιους φορείς όπως η ΚΕΔΚΕ, το ΤΕΕ κλπ.) και επειδή η Υπηρεσία μας έκρινε επιτακτική την ανάγκη πολεοδομικής επέμβασης στην παραπάνω αναφερόμενη περιοχή, όπως προβλέπει το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, προχώρησε σε διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17-7-1923, ώστε να:
- Οριστικοποιηθεί το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και η προστασία του παραλιακού μετώπου από την απρογραμμάτιστη δόμηση.
- Εξειδικευτούν οι προβλέψεις του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και η ανάπλαση της περιοχής με βάση τις αρχές του αειφόρου πολεοδομικού σχεδιασμού.
- Γίνει οριστική αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων της περιοχής από αυθαίρετες χρήσεις, ασάφειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καταπατήσεις του αιγιαλού και της παραλίας κλπ.
- Προσαρμοστεί το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη το καθορισμένο όριο του αρχαιολογικού χώρου και τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας.
3. Από την εξέταση που διενήργησε η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου δεν προκύπτει από πουθενά απαγόρευση χρήσης του Ν.Δ. της 17-7-1923 και των διατάξεών του για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε περιπτώσεις που από το ΓΠΣ προβλέπεται η εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 2508/1997. Εξάλλου, με δεδομένο ότι οι διατάξεις περί αναπλάσεων παραμένουν ακόμα ανενεργές, κάτι τέτοιο πρακτικά θα σήμαινε ότι, για όλο το διάστημα που οι διατάξεις αυτές είναι ανενεργές, η πολιτεία πρέπει να ανεχθεί τη δόμηση ιδιαίτερα ευαίσθητων ζωνών, όπως η παραπάνω αναφερόμενη, με μη αποδεκτές, δεσμευτικές και μη αναστρέψιμες επιλογές για να προχωρήσει στην ανάπλασή τους εκ των υστέρων όταν (και εφόσον) ενεργοποιηθούν αυτές οι διατάξεις.
4. Για τον χειρισμό του θέματος ο Δήμος προχώρησε στην ανάθεση ολοκληρωμένης πολεοδομικής μελέτης τροποποίησης του σχεδίου, η οποία συντάσσεται με βάση την υπ’ αριθ.5731/1146/23-2-00 (ΦΕΚ 329Β’/15-3-00) Aπόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών». Κατά το τρέχον διάστημα έχει υποβληθεί το Β1 Στάδιο της μελέτης, του οποίου η παραλαβή και η έγκριση θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της 14-4-2008 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Σημειωτέον ότι, με την υπ’ αριθμ. 546/2007 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, η οποία σας έχει διαβιβαστεί με το με αρ. πρωτ. 810/25-02-08 έγγραφό μας, ενέκρινε ήδη το Α΄Στάδιο της μελέτης στο οποίο περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη Προμελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας. Η Οριστική Πρόταση του Β1 Σταδίου, αντίγραφο της οποίας σας διαβιβάζουμε με την παρούσα επιστολή, επεξεργάζεται περαιτέρω το σενάριο πολεοδομικής οργάνωσης που επέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 546/2007 Απόφασή του. Όπως θα διαπιστώσετε, οι προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις είναι ηπιότερες των προβλέψεων του ΓΠΣ και άρα δεν έρχονται σε καμία αντίθεση ούτε με το πνεύμα του ΓΠΣ ούτε με το πνεύμα και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως προδιαγράφονται από Ν. 2508/1997 αλλά και από τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις, παρακαλούμε να μην επιστραφεί ο φάκελος του θέματος και να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση της απόφασης για την αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17-7-1923, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη, από πολεοδομική και περιβαλλοντική άποψη, περιοχή για την Καλαμαριά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης συνολικά.
Σε διαφορετική περίπτωση, ως Προϊσταμένη Υπηρεσία, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, πως θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.2508/1997 περί αναπλάσεων, όταν, όπως γνωρίζετε, εκκρεμεί μέχρι σήμερα η έκδοση του προαναφερομένων Υπουργικών Αποφάσεων.»
10. Τέλος, εκδόθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 18131/16.5.2008 έγγραφο του Διευθυντή του Νομοπαρασκευαστικού Τμήματος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. («ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς» «Σχετ.:Το υπ’ αριθ. 13701/28.3.2008 έγγραφό μας») προς τη Δ.Π.Σ. με το εξής επί λέξει περιεχόμενο <<Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 1601/11.4.08 εγγράφου του Δήμου Καλαμαριάς το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (4255/2000, 4047/1999, 2900/2003) τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία αποτελούν την βασική πρόταση οργάνωσης των Πολεοδομικών Ενοτήτων δεσμεύουν την Διοίκηση κατά την διοικητική διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών μελετών και επιβάλλεται η συμμόρφωση των τελευταίων στον υπερκείμενο σχεδιασμό (Γ.Π.Σ.). 2. Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς, η Δ/νση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καλαμαριάς έκρινε ότι ο Ν. 2508/1997 κατά το μέρος που αναφέρεται στις περιοχές αναπλάσεων είναι ανενεργός και στη συνέχεια ανέθεσε μελέτη τροποποίησης του σχεδίου σε περιοχή που από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται να ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 (άρθρο 8 και επόμενο). Κατά την άποψη της Δ/νσης μας «μία έμπειρη τεχνική υπηρεσία με στελέχη που έχουν μακρόχρονη πείρα» όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς, οφείλει κατ’ αρχήν να γνωρίζει τις αρμοδιότητες της, το εύρος και της έκταση αυτών. Η Υπηρεσία, τις όποιες αμφιβολίες για την ισχύ του Ν. 2508/1997 όφειλε να τις θέσει εγγράφως στην υπηρεσία που την εποπτεύει (π.χ. ΠΕ. ΧΩ κ. Μακεδονίας) ή στο ΥΠΕΧΩΔΕ που θα είναι και ο τελικός αποδέκτης της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Έτσι θα είχε ενημερωθεί ότι: 1) Οι προδιαγραφές των ειδικών μελετών ανάπλασης καθώς και της προκαταρκτικής μελέτης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 5731/1146/23-2-2000 απόφαση (Β’ 329/ 15.3.2000). 2) Η έκδοση του π.δ./τος της παρ. 8 του άρθρου 10 είναι δυνητική καθώς και η έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 12 και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του Νόμου. Όσον αφορά τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του εγγράφου επισημαίνουμε τα εξής: Θα πρέπει να ενημερωθεί ο Δήμος ότι η εφαρμογή των άρθρων 8 και επόμενα του Ν. 2508/1997 αφορά περιοχές εντός σχεδίου και όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Νόμου αποτελεί δραστική μορφή παρεμβάσεων και διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα που προκύπτουν από σχετική μελέτη και αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων και όπως η Νομολογία του Σ.Τ.Ε. τονίζει «η ανάπλαση συνιστά βαθειά πολεοδομική παρέμβαση επιβαλλόμενη από την ύπαρξη σοβαροτάτων πολεοδομικών προβλημάτων απαιτούντων συνολική και ριζική αντιμετώπιση κατά παρέκκλιση της συνήθους πολεοδομικής διαδικασίας η οποία είναι ανεπαρκής για τη θεραπεία τους.»Πρόσφατα δε ακυρώθηκε π.δ./γμα επειδή είχε εκδοθεί δυνάμει των άρθρων 8 και επ. του Ν. 2508/1997 (ΣΤΕ 2556/2005) όπως προέβλεπε το Γ.Π.Σ. Μετά τα παραπάνω εμμένουμε στις απόψεις μας όπως διατυπώνονται στο 13701/28.3.2008 έγγραφό μας.>>
11. Ενόψει των προεκτεθέντων και ΑΦΕΝΟΣ των αρμοδιοτήτων του πρώτου από εμάς για την πολεοδόμηση της επίμαχης περιοχής του Δήμου μας και ΑΦΕΤΕΡΟΥ του γεγονότος ότι οι δεύτερος έως και εικοστός-πέμπτος από εμάς είμαστε δημότες και κάτοικοι του Δήμου Καλαμαριάς, ευλόγως ενδιαφερόμενοι για το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής αυτής (έχοντες το κατά το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος σχετικό δικαίωμα ), προφανές είναι το έννομο συμφέρον μας και το συναπτόμενο με αυτό δικαίωμά μας να ασκήσουμε την παρούσα Αίτηση Ακύρωσης.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Προσφεύγουμε, αιτούμενοι την ακύρωση των προσβαλλομένων, με την παρούσα, πράξεων και παραλείψεων, για τους εξής, κυρίως, λόγους και όσους άλλους νομίμως θα προσθέσουμε:
        1. Η προσβαλλόμενη αρνητική Απάντηση είναι προδήλως παράνομη, ΔΙΟΤΙ αντίκειται, ευθέως και σαφώς, στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 και του άρθρου 4 παρ.8 του Ν. 2508/1997, όπως αυτές πρέπει να ερμηνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος για τη δεσμευτικότητα των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καταλυτικώς συναπτόμενη με την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος(τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την πολεοδόμηση των πόλεων).
        2. Ειδικότερα :
α. «2. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται πολεοδομική μελέτη, η οποία πρέπει, να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολεοδομική μελέτη επίσης απαιτείται για την ανάπλαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του παρόντος, η οποία εμπεριέχεται στις σχετικές ειδικές μελέτες.» (άρθρο 7 παρ.2 Ν. 2508/1997)
 
β. «Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων μη συμβιβαζομένων προς τη χρήση που τυχόν προβλέπει το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της περιοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ. Αν ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο απαγόρευση δεν ισχύει, αν κατά τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά ή έχουν θεωρηθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 8/13.7.1993 π.δ/τος (ΦΕΚ 795 Δ), εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις αναθεώρησης ή τροποποίησης του Γ.Π.Σ.» (άρθρο 4 παρ.8 Ν. 2508/1997).
        3. Προς την ανωτέρω δεσμευτικότητα του Γ.Π.Σ. (βλ. ΣτΕ 2900/2003, 4255/2000 και 4047/1999) είναι καταδήλως αντίθετη η επί μακρόν αδράνεια των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών, να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες (για την εφαρμογή των προβλέψεων του Γ.Π.Σ.) Πολεοδομικές Μελέτες, ενόψει, μάλιστα και της διαμορφωθείσας πάγιας Νομολογίας του Δικαστηρίου Σας, όσον αφορά την απαγόρευση της επί μακρόν αδρανοποίησης των περιουσιακών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων στις επίμαχες περιοχές του Γ.Π.Σ., να αξιοποιήσουν-χρησιμοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους, κατά τον πολεοδομικό προορισμό τους.
        4. Περαιτέρω, η προαναφερόμενη αδράνεια των αρμοδίων Πολεοδομικών Υπηρεσιών εμφανίζεται ιδιαιτέρως οξεία, μέχρις σημείου πλήρους ανατροπής-αναίρεσης του εν λόγω Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ειδικά στο πεδίο της προμνημονευόμενης Ανάπλασης ορισμένης περιοχής, προβλεπομένης από Γ.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 εδ. τέταρτο του Ν. 2508/1997 και διεπόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10,11 και12 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν, ΕΦΟΣΟΝ δεν έχει θεσπισθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση και την υλοποίηση των σχετικών Πολεοδομικών Μελετών.
        Ειδικότερα:
        α. Δεν έχει εκδοθεί, μέχρι σήμερα, η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν.2508/1997 κανονιστική Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία θα «καθορίζονται οι προδιαγραφές της προκαταρκτικής πρότασης και των Μελετών, οι οποίες μπορούν να διαφοροποιούνται κατά κατηγορίες περιοχών ή τρόπους Ανάπλασης». Η προκείμενη αναμφισβήτητη έλλειψη προσλαμβάνει αξιοσημείωτες, αν όχι τραγικές, διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , στο αναφερόμενο στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας, υπό στοιχείο 10, υπολαμβάνει, πλανωμένη (υπό την επιεικέστερη εκδοχή),ότι η υπ’ αριθ. 5731/1146 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΦΕΚ Β 329/15.3.2000) είναι η ελλείπουσα, χωρίς να προσέχει, όπως οφείλει, ότι η τελευταία αυτή Απόφαση είναι πασιδήλως άσχετη με την ελλείπουσα , αφορώσα τη ρύθμιση άλλων θεμάτων και έχουσα ως νομοθετικό έρεισμα της άσχετες προς το επίμαχο ζήτημα διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 7 και 8 του Ν. 2508/1997. Και 
β. Δεν έχει εκδοθεί, μέχρι σήμερα, το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.8 του Ν. 2508/1997 κανονιστικό Π.Δ/γμα, με το οποίο «…..καθορίζονται κατά τρόπο ειδικότερο αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα ανάπλασης, εγγυήσεις που παρέχονται από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού, διαδικασίες και αρμόδια όργανα για την άσκηση της εποπτείας στο φορέα από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, οι συνέπειες της μη τήρησης από το φορέα των υποχρεώσεών του και ιδίως τα επιβαλλόμενα στην περίπτωση αυτή μέτρα και κυρώσεις, οι όροι και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα» .
        Η προκείμενη αναμφισβήτητη έλλειψη προσλαμβάνει αξιοσημείωτες, αν όχι τραγικές, διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , στο αναφερόμενο στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας, υπό στοιχείο 10, υπολαμβάνει, πλανωμένη (υπό την επιεικέστερη εκδοχή), ότι η έκδοση του Διατάγματος αυτού είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, σαν να είναι θεμιτό, εναντίον των σχετικών συνταγματικών προβλέψεων, του άρθρου 50 και 43 παρ.2 του Συντάγματος, να υποκατασταθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην επίμαχη κανονιστική αρμοδιότητά του, από κατώτερα διοικητικά όργανα, καθιστάμενα μάλιστα αρμόδια να ενεργούν, εν προκειμένω, εκδίδοντας, επιλεκτικά και κατ’ ελευθέραν εκτίμηση, άλλοτε ατομικές και άλλοτε κανονιστικές πράξεις.
5. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο Δήμος Καλαμαριάς, υφιστάμενος την πίεση των διεκδικούντων την αποδέσμευση των ιδιοκτησιών τους ιδιοκτητών της επίδικης περιοχής και αφού εξήντλησε κάθε περιθώριο αναμονής των οφειλομένων πρωτοβουλιών της Κεντρικής Διοίκησης, για την Ανάπλαση της επίμαχης περιοχής, ορθώς και νομίμως, κατά τα εκτιθέμενα στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας, ΑΦΕΝΟΣ ανέθεσε, στα πλαίσια των περιορισμένων ως άνω θεσμικών δυνατοτήτων του, την εκπόνηση ειδικής μελέτης, πληρούσας τις επιταγές της προβλεφθείσας Ανάπλασης και εκπονούμενης, μάλιστα, κατά τις επιταγές της ανωτέρω υπ’ αριθ. 5731/1146 Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ΦΕΚ Β 329/15.3.2000) , και ΑΦΕΤΕΡΟΥ ζήτησε την επίδικη Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΝΔ της 17.7/16.8.1923 ΄΄Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄΄, που ορίζει τα εξής: «1.Προκειμένης της ενάρξεως των σχετικών εργασιών δια την εκπόνησιν νέου σχεδίου πόλεως ή κώμης κλπ. επιτρέπεται ίνα δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, επιβάλλεται εν όλω ή εν μέρει, και μέχρις ενός το πολύ έτους, η πλήρης απαγόρευση των εργασιών δομήσεως εφ` απάσης της πόλεως ή κώμης κλπ. μετά της περιοχής της, ή και επί τμημάτων αυτής μόνον, ή και η εκτέλεσις τοιούτων εργασιών υπό όρους και περιορισμούς κανονιζομένους δια του αυτού Δ/τος. Η ανωτέρω ετησία προθεσμία δύναται να παραταθή κατά τον αυτόν τρόπον και επί δύο έτη, εάν εν τω μεταξύ εξακριβωθεί ότι οι προς εκπόνηση του νέου σχεδίου εργασίες προώδευσαν σημαντικώς. Οι ανωτέρω περιορισμοί και απαγορεύσεις ουδέν δύνανται να δημιουργήσωσιν υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων. 2.Διά τους αυτούς ως εις την προηγουμένην παράγραφον λόγους, δύναται δι`αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων εκδιδομένης άνευ των εν αυτή παραγράφω διατυπώσεων και δημοσιευμένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,να επιβάλλεται αναστολή των οικοδομικών εργασιών διά τρίμηνον το πολύ χρονικόν διάστημα,του χρόνου τούτου συνυπολογιζομένου εντός του κατά την προηγουμένην παράγραφον συνολικού χρόνου των τριών ετών".»
 
        6. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη αρνητική Απάντηση είναι προδήλως παράνομη, ως αντικείμενη, ευθέως και σαφώς, στις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 2 , του άρθρου 4 παρ.8 και των άρθρων 8 – 12 του Ν. 2508/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ΝΔ της 17.7/16.8.1923 ΄΄Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄΄, όπως αυτές πρέπει να ερμηνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.
III. Ενόψει των προαναφερομένων, οι προσβαλλόμενες με την παρούσα πράξεις και παραλείψεις είναι παράνομες και ακυρωτέες.
IV. Επισυνάπτουμε στην παρούσα τα παραστατικά καταβολής του παραβόλου.
V. Αντίκλητό μας διορίζουμε τον πληρεξούσιο Δικηγόρο μας στην Αθήνα, κ. Αχιλλέα ΔΡΟΓΩΣΗ του Αντωνίου, Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17792), κάτοικο Αθηνών (οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου αριθ. 90 - Τ.Κ. 10434 – Αθήνα, τηλ.: 210-822.20.20 & 210-822.20.27).
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
και όσα άλλα, νομίμως, θα προσθέσουμε
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Α. Την ακύρωση :
1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 8779/7.4.2008 («ΘΕΜΑ:Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης») αρνητικής Απάντησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) επί του υποβληθέντος (με το υπ’ αριθ.πρωτ. 14629/19.4.2007 «ΘΕΜΑ: Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών αδειών στο παραλιακό τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, στα Ο.Τ. 3 109, 3 110, 3 111, 3 111Α, 3 111Β, 3 111Γ, 3 111Δ, 3 111Ε και 3 111Ζ» ― έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 29389/2.8.2007 και 810/25.2.2008 έγγραφα του ιδίου), προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7/16.8.1923 ΄΄Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄΄, Αιτήματος του Δήμου Καλαμαριάς, για Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών και Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών, στο παραλιακό τμήμα της οδού Θ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, βάσει της σχετικής Γνωμοδότησης (υπ’ αριθ. 178/2007 Απόφασης) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης (εφεξής Δ.Σ. Καλαμαριάς)
2. Κάθε άλλης πράξης και παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1 πράξης.
Β. Την καταδίκη του αντιδίκου Ελληνικού Δημοσίου στη δικαστική μας δαπάνη.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΗΜΟΣ Γ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ • Α.Μ. 1042

ΟΔΟΣ μητροπολεως 19 • ΤΗΛ.2310221597, Fax. 2310-274635
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Email: digni-av@otenet.gr