Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς 31/05/2016


  31 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης περιοχής και ως τοπίου και ζώνης ιδιαίτερου κάλλους της παραθαλάσσιας περιοχής της Ν. Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης που περικλείεται από το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας (διασταύρωση των οδών Θεμ. Σοφούλη και Ησιόδου), τη θάλασσα και τις οδούς Θεμ. Σοφούλη και τη Ν. Πλαστήρα» από τη συνεδρίαση της 17-05-2016 του ΚΕΣΑΜΑΘ.

               
 ΘΕΜΑ 2ο:  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 (11η).

                 
  ΘΕΜΑ 3ο:  Αλλαγή υπόχρεου στην ΑΔΣ 86/2016 που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης από την εταιρία ΣΤΑΙΤΖ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΕ στην εταιρία “ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ- ΕΣΤΡΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.”.


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 150,96 ευρώ στην κ. Σοφία Αλεξιάδου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 14,64 ευρώ στην κ. Στυλιανή Ηλιάκη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.


 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 2.163,00 ευρώ στην εταιρεία Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

  
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.


 ΘΕΜΑ 8ο:  Διαγραφές οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2007-2012

  
ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή των Όρων της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Επένδυση στην Εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και για την Έγκριση Συμμετοχής και Υποβολής της Πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς», προϋπολογισμού 3.789.178,00. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικές επεμβάσεις στη Δημοτική αγορά Φοίνικα» (αριθ. μελέτης: 4/2014)

 


ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή                 πεζόδρομων στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης » (αριθ. μελέτης: 41/2014)


 ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση μικροκλίματος - ανακατασκευή πεζόδρομου Αν. Θράκης» (αριθ. μελέτης: 53/2014)ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο της υπ΄αριθ. 32/2016 μελέτης με τίτλο «Επισκευή Οχημάτων και Μηχ/των έργου του Δήμου Καλαμαριάς μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Περίοδος 2016-2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού -199.383,00- Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και της αντίστοιχης  συγγραφής υποχρεώσεων.


 ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου. Περίοδος 2016-2017», (αρ. μελ: 15/2016), προϋπολογισμού 91.210,65 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  228,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετάβαση  δύο δημοτικών συμβούλων στην Καβάλα, για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ.

 ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.


ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης στον συνοικισμό «Ν. Βότσης» και διάθεση πίστωσης ποσού 615,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο Πάρκο Κηφισιάς και διάθεση πίστωσης ποσού 615,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση για τη διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων στο Πάρκο «ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους.


ΘΕΜΑ 20: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
ΘΕΜΑ 21: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
 ΘΕΜΑ 22: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
  
ΘΕΜΑ 23ο:Υποβολή πρότασης ίδρυσης νέας σχολικής μονάδας Δημόσιου Ειδικού ΓΕΛ