Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Τις δεκαετίες που ακολουθούν, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη των Περιφερειών θα είναι πιο σημαντικός παρά ποτέ. Η εφαρμογή των κεντρικών πρωτοβουλιών δεν θα είναι πια αρκετή. Η πρόκληση για τις Δημοτικές Αρχές θα είναι η δημιουργία βιώσιμων – αειφόρων κοινοτήτων. Η δημιουργία αυτόνομων τοπικών πυρήνων στους οποίους οι άνθρωποι θα θέλουν να κατοικούν. Τοπικές κοινότητες που θα προσφέρουν ευκαιρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Τοπικές κοινότητες με ανθούσα τοπική οικονομία, καλή ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών, έντονη πολυπολιτισμική και δημιουργική τοπική κουλτούρα.
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, στο Δήμο Καλαμαριάς, διαπιστώνεται σοβαρή επιδείνωση του τρόπου λειτουργίας του Δήμου σε σχέση με την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης, τη διαφάνεια των διαδικασιών, την καταπολέμηση του παραγοντισμού και τη σύναψη πελατειακών σχέσεων, την ίση μεταχείριση πολιτών και φορέων.
Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τη φθορά της παρούσας δημοτικής αρχής με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων που αναπαράγονται στην εξουσία και τους μηχανισμούς. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι πολλά:
- Άμεση απογραφή της οικονομικής κατάστασης του Δήμου από ανεξάρτητο οικονομικό οργανισμό.
- Υιοθέτηση σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης και αντιμετώπισης των χρεών του Δήμου.
- Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής αλλά και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Καταπολέμηση του φαινόμενου της αναξιοκρατίας.
- Εισαγωγή συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
- Συγκρότηση εταιρείας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και ανάσχεση της διαδικασίας του πλειστηριασμού της.
- Εξορθολογισμός της λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και αξιολόγησή τους από μηδενική βάση. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητάς τους.
- Προετοιμασία του Δήμου ως Τελικού Δικαιούχου Έργων για την τέταρτη προγραμματική περίοδο 2007- 2013 (Δ΄Κ.Π.Σ).
- Δημιουργία διαπαραταξιακού ελεγκτικού οργάνου των υπηρεσιών του Δήμου.
- Εισαγωγή αρχών Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία του Δήμου.
- Αυξημένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία για τους εργαζόμενους στο Δήμο.
- Αποτύπωση δεδομένων του Δήμου σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S) και ενημέρωση πολιτών.
Ανάπτυξη συστήματος δια βίου εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: