Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Ανάπτυξη - Απασχόληση

. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Δήμος, η πρώτη μορφή οργανωμένης κεντρικής παρέμβασης και διοίκησης, οφείλει να είναι κοντά στον πολίτη, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και να επεμβαίνει για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής. Είναι ο θεσμός που εξασφαλίζει τη δημοκρατίa, διαχειρίζεται την κοινωνική αλληλεγγύη, ανακατανέμει τους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες παρέχει στους πολίτες κεντρικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Τα τελευταία χρόνια, λειτουργούν στο Δήμο Καλαμαριάς νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Επειδή όμως αυτές προέρχονται κάθε φορά από κάποια ειδικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε, και τα Υπουργεία, αφενός καλύπτουν κάποιες ανάγκες αποσπασματικά, χωρίς συνολικό σχέδιο και αφετέρου είναι μικρής εμβέλειας και δεν επαρκούν για το σύνολο της πόλης.
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προτείνουμε::
- Την καταγραφή των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κατά συνοικία του Δήμου και την αποτύπωση των κοινωνικών και χωρικών αναγκών και ανισοτήτων στο εσωτερικό του Δήμου.
- Τον κεντρικό σχεδιασμό των κοινωνικών παροχών σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δικτύωση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου ώστε οι δράσεις τους να αλληλοσυμπληρώνονται, να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα και να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη στήριξη σε κάθε ομάδα ωφελουμένων.
- Την ενθάρρυνση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με σωματεία, φορείς, και μη κυβερνητικές οργανώσεις
- Την αναβάθμιση των υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν (Κ.ΑΠ.Η, Κ.Δ.Α.Π, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κ.Η.ΦΗ κ.λπ), τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων τους και τη διασύνδεσή τους ώστε οι παροχές να είναι πιο ολοκληρωμένες.
- Την αναβάθμιση και επέκταση λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών.
- Την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης στο Δήμο Καλαμαριάς και τη συνεργασία του με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Κ.Π.Α, Ο.Α.Ε.Δ) και φορείς επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία δημοτικού δικτυακού τόπου σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
- Τη λειτουργία Κέντρου Υγείας αστικού τύπου που θα παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και με την γενίκευση του θεσμού θα ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ.
- Το σχεδιασμό ετήσιου προγράμματος δράσης για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών και την υποστήριξη των οικογενειών των χρηστών.
- Την ενίσχυση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε όλη την Καλαμαριά.
- Τη διαρκή λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αναβάθμισή του με σύγχρονα εργαλεία εξατομικευμένης προσέγγισης για την άρση των προβλημάτων απασχόλησης, κοινωνικού αποκλεισμού κ.λ.π.
- Την αναβάθμιση της λειτουργίας του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και τον σχεδιασμό προγραμμάτων δράσης προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
- Τη δημιουργία προσωρινής στέγης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με έμφαση στις κακοποιημένες γυναίκες, τα θύματα σωματεμπορίας, τους οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες.
- Την ενίσχυση του συσσιτίου ώστε να λειτουργεί συστηματικά και να καλύπτει καθημερινά τις πραγματικές ανάγκες των απόρων συμπολιτών μας.
- Τη μείωση ή την απαλλαγή από δημοτικούς φόρους για τους άπορους συμπολίτες μας
- Την αναβάθμιση και επέκταση των προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
.
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τις επόμενες δεκαετίες, οι Ο.Τ.Α σε όλη την Ε.Ε θα πρέπει να αλλάξουν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των επικείμενων αλλαγών. Ο Δήμος, μια μεγάλη οικονομική και επιχειρησιακή μονάδα ο ίδιος, θα πρέπει να ασχοληθεί ουσιαστικά και με τα ζητήματα της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της ευημερίας των πολιτών του.
Στη σημερινή χρονική συγκυρία, οι πόλεις αποτελούν προνομιακό πεδίο εφαρμογής σχεδίων τοπικής οικονομικής ανάπτυξης που θα ανταποκρίνονται σε μία σύγχρονη αντίληψη της εξέλιξης των πόλεων και θα ευνοούν την κινητοποίηση των τοπικών πρωταγωνιστών για την από κοινού επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
- Την κατάρτιση σχεδίου ανάδειξης και αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου του Δήμου.
- Τη διοργάνωση δύο εμπορικών γιορτών το χρόνο για την αύξηση του βαθμού ελκυστικότητας του εμπορικού κέντρου.
- Την ενδυνάμωση των περιφερειακών εμπορικών αγορών και την κατάρτιση μελετών για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών αγορών κατά περιοχή (π.χ stock market ).
- Τη δημιουργία ιχθυαγοράς μικρής κλίμακας στη Νέα Κρήνη.
- Την τεχνική υποστήριξη των επαγγελματιών για την εκπόνηση Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας ανάμεσα στα μαγαζιά της περιοχής και την προβολή – καθιέρωση της πιστοποιημένης ποιότητας ως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αγοράς της Καλαμαριάς.
- Τη συνεργασία του Δήμου με καταστήματα αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αισθητική αναβάθμισή τους.
- Την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τις στρατηγικές επιλογές, τον αναπροσανατολισμό και την ορθολογική λειτουργία της Δ.Ε.Τ.Π.Α.Κ και τη στήριξή της ως κύριου μοχλού ανάπτυξης του Δήμου στους τομείς του Τουρισμού - Πολιτισμού – Περιβάλλοντος
- Την ενθάρρυνση και τεχνική στήριξη των επιχειρήσεων για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας που θα βελτιώσουν τόσο τις τιμές όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το κέντρο της Καλαμαριάς ασφυκτιά και οι πολίτες όλο και περισσότερο αναζητούν τις εναλλακτικές μικρές τοπικές αγορές και υπηρεσίες που ξεφυτρώνουν στις γειτονιές.
Οι μικρές αυτές πρωτοβουλίες των πολιτών έχουν δημιουργήσει πολυκεντρικούς ‘πυρήνες’ ανάπτυξης των συνοικιών της πόλης μας που θα πρέπει να ενισχυθούν και να κατευθύνουν την αυτόνομη ανάπτυξη των συνοικιών.
Για την ενίσχυση των περιφερειακών αγορών προτείνουμε:
- Την τόνωση της ελκυστικότητάς τους με πεζοδρομήσεις, περιφερειακούς χώρους στάθμευσης και πρόσβαση σε συγκοινωνίες.
- Την ανάπλαση των πάρκων και τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
- Την δημιουργία αυτόνομων πολιτιστικών κέντρων που θα αναπτύσσουν δραστηριότητες για τους κατοίκους της περιοχής.
- Την εκπόνηση και εφαρμογή εξειδικευμένων μελετών που θα αναλύουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε περιοχής και θα προτείνουν μέτρα για την οικονομική ανάπτυξή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: