Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Η ανακήρυξη των συνδυασμών στο Δήμο Καλαμαριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 31209/2010
Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της πράξης  43691/2010
ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΟΥΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
------------------------
Συγκροτούμενο από τους Δικαστές Ιουλία Αργυροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,  Χρήστο Ματσκίδη    Πρωτοδίκη – Εισηγητή, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη Πρωτοδίκη και από το Γραμματέα Αλκιβιάδη Παυλίδη
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ  δημόσια στο ακροατήριό του την 23η  Οκτωβρίου 2010,
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τις γραπτές δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών των υποψηφίων για το Δήμο Kαλαμαριάς, οι οποίες υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου ή των υποψήφιων συμβούλων ή ενός εκλογέα δημότη είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή τους υποψήφιους συμβούλους, για τις Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 προς ανάδειξη δημοτικών αρχών, καθώς και την υπ' αριθ. …………/2010 Πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η στην αρχή σημειούμενη, εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του.
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία, τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα, και του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, που προβλέπει τα περί κατάρτισης των συνδυασμών και επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής δήλωσης στον Πρόεδρο του αρμοδίου Πρωτοδικείου, νομίμως συνεδριάζει δημόσια το παρόν Δικαστήριο σήμερα, δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, για την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του  Δήμου Καλαμαριάς.   
Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμαριάς περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 3852/2010, σχετικά : α) με τον ελάχιστο αριθμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, καθώς και το μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης, β) με τον αριθμό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο, σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, γ) τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση των συνδυασμών. Εξάλλου, οι δηλώσεις όλων των συνδυασμών έχουν επιδοθεί ή παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εντός της οριζόμενης από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 3852/2010, ενώ διακριβώθηκε ότι σε όλες τις δηλώσεις έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα από το νόμο για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού δικαιολογητικά και πλέον συγκεκριμένα, αναφορικά με : Α) Τους ΄Ελληνες πολίτες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του αυτού ως άνω νόμου : α) πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ. στα διοικητικά όρια της εκλογικής του περιφέρειας (άρθρο 14 παρ. 12 του ν. 3852/2010), γ) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ και πενήντα (50,00) ευρώ. Β) Τους πολίτες των λοιπών 26 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 12 του π.δ. 133/1997 : α) βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος, β) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, γ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται : 1) η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, 2) o εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος – μέλος καταγωγής του, 3) ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, 4) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ., 5) ότι στο κράτος – μέλος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 6) ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου, 7) ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, 8) η ημερομηνία μετά από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους – μέλους και δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (ταυτότητας ή διαβατηρίου). Γ) Τους ομογενείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3838/2010 : α) βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος, β) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, γ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται : 1) η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, 2) o εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος καταγωγής του, 3) ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, 4) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ., 5) ότι στο κράτος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 6) ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου, και 7) ότι γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής του, δ) επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ και ε) επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου. Δ) Τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3838/2010 : α) βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος, β) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ, γ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται : 1) η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, 2) o εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος καταγωγής του, 3) ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, 4) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ., 5) ότι στο κράτος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 6) ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου, και 7) ότι γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την άσκηση των καθηκόντων σε περίπτωση εκλογής του, δ) επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ και ε) επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου. Τέλος, το σύνολο των ονομάτων και δηλωθέντων εμβλημάτων των υποψηφίων συνδυασμών δεν υπάγεται στις προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 3852/2010 απαγορεύσεις. Κατ' ακολουθίαν, οι γραπτές δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμαριάς πρέπει να γίνουν δεκτές και ν' ανακηρυχθούν όλοι οι συνδυασμοί που δηλώθηκαν για τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 στο Δήμο αυτόν.
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμαριάς Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

Α. Τον συνδυασμό “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ”  με έμβλημα που απεικονίζει έναν ήλιο και ένα δέντρο επί τόξου, ένα καραβάκι μπροστά και από κάτω την ονομασία του συνδυασμού, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
του
ΒΙΚΤΩΡΑ
2
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΦΩΤΙΟΥ
4
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ (ΛΕΥΚΗ)
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
5
ΑΝΟΙΞΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6
ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΑΝΕΣΤΗ
7
ΓΑΡΓΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
8
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
11
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12
ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
13
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ (ΠΟΛΥ)
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
14
ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16
ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17
ΚΑΡΓΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΣΤΑΜΑΤΗ
19
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
21
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
22
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
του
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
23
ΜΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
24
ΜΠΑΤΣΗ-ΣΟΥΒΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25
ΜΠΙΖΑΝΤZΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΙΤΣΑ)
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26
ΜΠΛΙΑΤΚΑ
ΗΡΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
27
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
του
ΚΙΜΩΝΑ
28
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ-ΦΟΙΒΟΥ
29
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
30
ΠΑΧΤΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31
ΠΕΝΤΖΙΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
του
ΚΥΡΙΛΛΟΥ
32
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
33
ΡΟΤΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34
ΣΙΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
35
ΣΙΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
37
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38
ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
39
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40
ΦΩΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
41
ΧΑΪΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42
ΧΑΛΚΕΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
43
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΤΖΕΝΓΚΙΖ
του
ΑΧΜΕΤ

Β. Τον συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καλαμαριάς” , με έμβλημα που περιγράφεται η λέξη «ΛΑΪΚΗ» και κάτω η λέξη «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», δεξιά της υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΑΠΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΑΝΔΡΟΚΛΗ
2
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
του
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
3
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5
ΑΝΤΑΒΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΗΛΙΑ
6
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
του
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
8
ΑΥΓΗΤΑ-ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ
ΝΙΚΗ (ΝΙΚΟΛΕΤΑ)
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9
ΒΑΒΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
10
ΒΑΒΟΥΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11
ΓΑΚΟΥΔΗ-ΚΕΧΡΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12
ΓΙΑΓΛΗ
ΚΙΡΚΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
14
ΔΕΛΙΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ)
του
ΓΑΡΕΦΗ
15
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ-ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17
ΖΩΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
19
ΚΑΛΠΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
20
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
22
ΚΑΡΜΠΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
23
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΘΩΜΑΣ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
24
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
25
ΚΡΟΜΥΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
27
ΚΩΣΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
28
ΛΙΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
30
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
31
ΜΑΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
32
ΜΕΛΑΝΕΦΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ)
του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
33
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
34
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΣΩΚΡΑΤΗ
35
ΜΠΕΝΟΒΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
36
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
37
ΝΙΣΗΡΗ
ΑΘΗΝΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
38
ΝΤΙΝΤΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΠΑΛΛΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
ΑΡΕΤΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
41
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
42
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΙΝΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45
ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
46
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
48
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
49
ΠΕΡΣΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
50
ΣΚΟΥΦΑ
ΖΗΝΟΒΙΑ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
51
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΗΛΙΑ
52
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
53
ΤΖΑΜΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
54
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΣΥΜΕΩΝ
55
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
57
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (ΑΝΙΤΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
58
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
59
ΤΣΙΚΟ
ΣΥΛΒΙΑ
του
ΣΑΛΟΥ
60
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΕΛΛΗ)
του
ΠΑΥΛΟΥ
61
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
62
ΨΩΜΑ
ΝΙΚΗ
του
ΜΙΧΑΗΛΓ. Τον συνδυασμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ”, χωρίς έμβλημα, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΦΩΤΙΟΥ
2
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
4
ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6
ΒΑΡΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
7
ΒΑΡΥΠΑΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΖΙΖΑΝΙΟ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
9
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
10
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΓΚΟΦΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
12
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ-ΒΟΛΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΕΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13
ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15
ΖΩΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΠΕΤΡΟΥ
16
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΙΚΟΣ)
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
17
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΑΚΗΣ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)
του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
19
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
20
ΚΑΝΑΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΟΣΜΑ
22
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
του
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
23
ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
24
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
25
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
26
ΚΕΚΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
27
ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΙΤΣΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
29
ΚΟΥΛΟΥΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
του
ΑΧΙΛΛΕΑ
30
ΚΟΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
31
ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
32
ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
33
ΜΑΖΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΖΑΧΑΡΙΑ
34
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
35
ΜΠΑΛΤΑΤΣΗ-ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
36
ΜΠΕΛΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
37
ΜΠΟΖΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
38
ΜΥΡΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΥΜΕΩΝ
39
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ-ΣΚΑΡΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του
ΗΡΑΚΛΗ
40
ΝΤΑΒΕΛΑ
ΧΑΪΔΩ (ΧΑΪΝΤΙ)
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
41
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
42
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ (ΝΟΡΑ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
44
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45
ΠΕΤΚΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
του
ΙΟΡΔΑΝΗ
46
ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47
ΠΟΥΠΟΥΡΑ-ΦΡΥΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
48
ΠΡΕΝΓΚΑ
ΛΙΝ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
του
ΦΡΡΟΚ
49
ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
50
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
51
ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
του
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
52
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
53
ΣΟΥΣΟΥΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
54
ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
55
ΤΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
56
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΜΙΧΑΗΛ
57
ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
58
ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
59
ΦΑΚΙΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
60
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
61
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ)
του
ΙΣΙΔΩΡΟΥ
62
ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ-ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ
ΚΛΑΙΡΗ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δ. Τον συνδυασμό “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ”, με έμβλημα το λεκτικό σύνολο «Όλοι για την Καλαμαριά», που περιβάλλεται από κύκλο διαφορετικής απόχρωσης, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :


ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
2
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
3
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
του
ΜΙΧΑΗΛ
4
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΒΕΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
9
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
10
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
11
ΓΙΟΦΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
12
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ
ΟΛΓΑ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
13
ΓΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 
του
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
15
ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
16
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17
ΖΟΥΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18
ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
19
ΙΝΕΓΛΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
21
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
22
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
23
ΚAΛΟΥΠΤΣΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΝΤΑΝΙΕΛ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24
ΚΑΛΟΣΤΡΟΥΜΠΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
25
ΚΑΝΤΣΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
26
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ-ΜΠΟΥΡΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
27
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΗΛΙΑ
28
ΚΑΡΑΦΑΓΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
29
ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΜΙΧΑΗΛ
30
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
31
ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΣΥΜΕΩΝ
33
ΛΕΝΤΖΙΟΥ
ΖΩΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34
ΜΑΔΕΜΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΚΑΛΚΑΝΑΣ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
35
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
36
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΧΡΥΣΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
του
ΗΛΙΑ
38
ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) 
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
39
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
40
ΜΟΥΡΑΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
41
ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
42
ΜΠΟΝΤΙΕΚ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
του
ΡΟΛΦ
43
ΠΑΛΟΥΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΒΡΑΑΜ
45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
46
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
47
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΑΚΗΣ)
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
48
ΠΑΡΘΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΑΚΩΒΟΥ
49
ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
50
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
51
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
52
ΡΟΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
53
ΣΕΜΑΚΟΥΛΑ
 ΜΠΕΤΤΥ 
του
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΣΑΜΜΥ
54
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΟΥ
55
ΤΖΟΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
56
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
57
ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
58
ΤΣΕΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΜΗΝΑ
59
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
60
ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
του
ΣΥΜΕΩΝ
61
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΊΟΥ
62
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
του
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ε. Τον συνδυασμό “για τη νέα Καλαμαριά” , με έμβλημα τη φράση που αποτελεί την ονομασία του συνδυασμού, αποτυπωμένη με έντονα ροζ γράμματα και έμφαση στη λέξη «νέα», του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Υποψήφιος Δήμαρχος)


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΝΗ
του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
2
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
3
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΒΑΪΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
του
ΑΡΤΕΜΙΟΥ
5
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΙΑΚΩΒΟΥ
6
ΒΟΛΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
7
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8
ΓΑΣΠΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
9
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
10
ΓΚΙΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
του
ΟΜΗΡΟΥ
14
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16
ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ)
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
17
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
19
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
22
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
23
ΛΙΓΟΥΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
24
ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
25
ΜΑΡΖΕΛΟΥ-ΤΣΑΜΑΝΔΑΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
του
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
27
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΤΑΓΛΑΡΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
28
ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΠΑΤΗ
ΧΑΙΔΩ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
29
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΘΩΜΑ
30
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
32
ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΖΑΧΑΡΙΑ
33
ΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του
ΜΙΧΑΗΛ
34
ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΠΙΤΗ
ΕΛΠΙΔΑ
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
35
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36
ΠΡΟΦΕΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38
ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
39
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
40
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
41
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ-ΣΤΑΜΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
42
ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ
43
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
44
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
46
ΧΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 23η Οκτωβρίου 2010 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη σ' έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν.
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: